27.6 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaPoradnikiUpadłość konsumencka – o czym warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka – o czym warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które mają długi i nie potrafią wyjść z pętli zadłużenia. Na wniosek wierzycieli lub samego zainteresowanego, sąd może orzec o upadłości konsumenckiej. Niekiedy jest to jedyne rozwiązanie, aby móc poprawić kondycję swoich finansów.

Głównym zadaniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Może to nastąpić poprzez umorzenie całości lub części długu, przy czym dotyczy to wyłącznie zadłużenia powstałego przed orzeczeniem o upadłości. W tym wypadku nie są prowadzone indywidualne postępowania sądowe, aczkolwiek dochodzi do likwidacji majątku konsumenta, tak pozyskane środki są przekazywane wierzycielom.

Kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie niemożliwe?

Nie w każdej sytuacji sąd przychyli się do wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub powiększenia długów umyślnie albo na skutek rażącego niedbalstwa, wówczas prośba zostanie oddalona. Taka sama sytuacja będzie mieć miejsce, gdy informacje podane we wniosku będą niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że będzie to uzasadnione.

Koszty postępowania upadłościowego

Do niedawna wiele wniosków o ogłoszenie upadłości było oddalanych, ze względu na to, że majątek dłużnika nie był w stanie zaspokoić kosztów postępowania. Choć w dalszym ciągu to konsument jest obciążony takimi opłatami, to w przypadku braku płynności finansowej pozwalającej na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, pokrywa je Skarb Państwa. Następnie koszty są doliczane do planu spłaty wierzycieli. W przypadku, gdy zadłużony nie będzie miał możliwości dokonywania jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć zobowiązania i obciążyć nimi Skarb Państwa.

Czas spłaty skrócony do 3 lat

Zmiany dotyczące zasad upadłości konsumenckiej pozwalają obecnie na znacznie szybsze wyjście z długów. Jeszcze jakiś czas temu proces spłacania wierzycieli rozciągał się aż na 5 lat, obecnie został on skrócony do lat 3 z możliwością wydłużenia o 18 miesięcy w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie miał możliwości wywiązywania się z obowiązków finansowych. Spłata wierzycieli jest obecnie dużo prostsza ze względu na większą elastyczność. W przypadku zaistnienia sytuacji, która wyklucza wykonanie spłaty na przykład ciężkiej choroby, sąd może umorzyć długi.

Tryby prowadzenia postępowania upadłościowego

Do niedawna ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogło mieć miejsce wyłącznie w formie upadłości likwidacyjnej. Po nowelizacji prawa osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą dojść z wierzycielami do porozumienia w drodze układu, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że dzięki temu zostaną osiągnięte cele postępowania. W ten sposób dłużnik może uniknąć pełnej likwidacji majątku. To korzystne rozwiązanie również z perspektywy banków, które mogą rozłożyć kredyt na większą ilość rat.

Mieszkanie konsumenta

Jeżeli upadłość konsumencka zostanie ogłoszona w formie upadłości likwidacyjnej i majątek dłużnika zostanie spieniężony, kwota uzyskana w ten sposób będzie służyć zaspokojeniu wierzycieli. Oczywiście upadłego nie pozostawia się bez dachu na głową, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta wyznacza się kwotę o równowartości czynszu za okres dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Podczas ustalania kosztów najmu brana jest pod uwagę miejscowość, w której mieszkał upadły lub sąsiednie miejscowości. W tym wypadku brane są pod uwagę zdolności zarobkowe dłużnika, suma ze sprzedaży nieruchomości oraz opinia syndyka. Istnieje również możliwość przyznania dłużnikowi zaliczki na poczet kwoty przedmiotowej.

Ogłoszenie o upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie o upadłości konsumenckiej jest podawane do wiadomości publicznej, taka informacja będzie umieszczona w monitorze sądowym i gospodarczym oraz w budynku sądu. Zrezygnowano za to z podawania takich informacji w gazecie, co do niedawna było praktykowane.