sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaPoradnikiBIK - Biuro Informacji Kredytowej

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kiedy Twoje dane mogą trafić do BIK?

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania w którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania Twojego zobowiązania.

“Wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej wcale nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie monitoruje – w sposób całkowicie zinformatyzowany (informacje do rejestru płyną z systemów banków i odwrotnie) – sposób realizowania zobowiązań przez klientów.” – mówi Dorota Kossowska, Doradca finansowy, Open Finance SA.

Jakie informacje znajdują się w BIK?

W BIK znajdują się:

 • informacje o Twoich danych osobowych
 • dane na temat zobowiązań wobec Banków i SKOK-ów takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat
 • informacje o zadłużeniu

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez Bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

Jak długo BIK może przetwarzać Twoje dane?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo – Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres przez Ciebie wskazany, poświadczając Twoją pozytywną historię kredytową.
Dane mogą być przetwarzane w BIK również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni
 • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK
  o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Historia to najlepsza rekomendacja

Najkorzystniejsze dla Twojego wizerunku finansowego jest terminowe regulowanie swoich zobowiązań, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.
Czy pozytywna historia kredytowa może być do czegoś potrzebna? Zapewniamy, że tak! To dzięki niej jesteś dla banków i SKOK-ów wiarygodnym i cennym klientem, co z kolei może przełożyć się na:

 • lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu
 • skrócenie lub uproszczenie procedur
 • obniżanie opłat i prowizji

Widać wyraźnie, że brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwia bankom czy SKOK-om zastosowanie swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.

“Jeśli dostajemy pozytywny raport, to jest to punkt dla klienta. Jego wniosek możemy rozpatrzyć znacznie szybciej.” – mówi Piotr Utrata, Rzecznik prasowy jednego z banków współpracujących z BIK.

Udziel zgody!

Jeśli chcesz być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu zobowiązania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej.
Pamiętaj! Żądając usunięcia, po spłacie zobowiązania, swoich danych pozytywnych oraz nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie, pozbywasz się możliwości lepszego traktowania Ciebie przez banki i SKOK-i.

Ocena Biura Informacji Kredytowej

W przeważającej większości przedstawiciele sektora bankowego pozytywnie oceniają 10 lat istnienia Biura Informacji Kredytowej. 84,5% pytanych wskazuje na wzrost bezpieczeństwa obrotu oraz szybkości pracy banków dzięki BIK. Blisko co dziesiąty przedstawiciel grupy uznaje powstanie BIK za jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim sektorze bankowym w tej dekadzie. 6,5% bankowców uważa, iż ta instytucja nie ma większego znaczenia dla sektora, a 1 na 50 twierdzi, że BIK utrudnia bankom funkcjonowanie.

BIK czy BIG?

Czasem zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG). Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej – InfoMonitorem (www.infomonitor.pl), które jako jedyne w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki.
BIG może przechowywać informacje na Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel poinformuje biuro, że spłaciłeś należność do zera. Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK.
Informacje mogą przesyłać do BIG-u tylko wymienione w Ustawie przedsiębiorstwa, w sytuacji jeśli zalegasz z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł lub jako przedsiębiorca na kwotę powyżej 500 zł, a od przesłania do Ciebie listem poleconym wezwania do zapłaty minęło 60 dni.
Biuro informacji gospodarczej oferuje liczne korzyści dla swoich klientów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich decyzji biznesowych. Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem możesz sprawdzić w biurach informacji gospodarczej czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.
Jaka jest Twoja historia kredytowa? – SPRAWDŹ: www.bik.pl

W jaki sposób można uzyskać informację z BIK?

Informacje o danych osobowych przetwarzanych w bazie BIK udostępnia się na pisemny wniosek. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

Co to jest Raport PLUS?

Raporty PLUS to informacja dotycząca aktualnych danych osobowych Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie wydruku i udostępniana odpłatnie na każde życzenie Wnioskodawcy. Raporty te są udostępniane po uiszczeniu opłaty oraz dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku o Raport.
W odróżnieniu od Informacji Ustawowej, Raporty PLUS uzupełnione są o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie oraz kwocie posiadanych przez klienta zobowiązań. Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres lub odebrać osobiście w BOK.

Co to jest Informacja Ustawowa? (dawniej Raport Standard)

Jest to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy jak również jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Informacja Ustawowa może zostać wysłana listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty przesyłki oraz dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku. Wgląd we własne dane oraz Informację Ustawową można uzyskać również bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK.
Raporty mogą być również wykorzystywane jako “świadectwo solidności”, którym każdy może posługiwać się w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:

 • kupno samochodu
 • wynajęcie mieszkania
 • zawarcie umowy o pracę
 • ubieganie się o kredyt za granicą

Raporty PLUS pozwalają każdemu na sprawdzenie dowolnie często:

 • poprawności jego danych podlegających wymianie między bankami i SKOK-ami
 • jego oceny punktowej
 • aktualnej skali jego zobowiązań (w tym liczby kredytów, kwot pozostających do spłaty oraz kwot ewentualnych zaległości)
 • informacji o zobowiązaniach, które zostały już spłacone i zamknięte
 • stanu zobowiązań, które poręczył
 • czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź zagubienia przez niego dokumentu tożsamości

Pobierając Raport i monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

Jak uzyskać Raport?

Raport PLUS
– udostępniany odpłatnie na życzenie zainteresowanego.
Informacja Ustawowa
– udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu PLUS/Informacja Ustawowa, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej www.bik.pl
2. Wypełniony oraz podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK: pn, wt, czw, pt 8:00-16:00; śr 9:00-17:00

Wnioski należy wysyłać na adres:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
Budynek Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Dopisek: “Zapytanie”

3. Raport PLUS zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu Twojego wniosku. Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres, możliwy jest również odbiór osobisty bezpośrednio w BOK. Do wniosku wysłanego listem poleconym jak również złożonego w BOK, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za Raport.
4. Informację Ustawową można otrzymać listem poleconym na wskazany we wniosku adres w terminie nie dłuższym niż 30 dni – zgodnie z Ustawą. Można ją również odebrać bezpośrednio po złożeniu w Biurze Obsługi Klienta. Jeśli Informacja Ustawowa ma zostać wysłana listem poleconym, do wniosku powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za przesyłkę w wysokości 10,- zł.
Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

 • numer konta, na które dokonano wpłaty
 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem PLUS lub z dopiskiem Informacja dla Informacji Ustawowej

Aktualne ceny Raportów PLUS są dostępne na stronie www.bik.pl, bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK – tel.: +48 (0-22) 310 4444
BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.

Zobacz też: Oddłużanie, wykreślanie z BIK

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Podobne wpisy

70 KOMENTARZE

 1. jest to dobre dla banku, ale nie dla osób którym powineła się noga w życiu i nie wszystko wyszło jak sobie zaplanowali. miał bym teraz szansę stanąć na nogi w własnym mieszkaniu, lecz niestety jest to nie możliwe przez bik. muszę dalej wynajmować mieszkanie za które płacę 2000 tys. miesięcznie. wolał bym płacić na swoje mieszkanie. JEDNA WPADKA I ŻYCIE ZMARNOWANE !!!!!!!!!!!!!!!!

 2. witam mam takie pytanie, jak to jest jak człowiek ma kilka kredytów a nie sprawdzili w biku? do kogo z tym problemem sie zgłosic? Prosze o odpowiedz

 3. Mam pytanie. Staram się o dotacje w urzędzie pracy a widnieje w Bik. Czy ktoś wie czy urząd ma wgląd do takiej informacji. I czy to ma znaczenie w uzyskaniu dotacji z urzędu pracy. proszę o szybką odpowiedź.

 4. Zadaliśmy pytanie bezpośrednio w BIK na nurtujące Panią pytanie a oto odpowiedź:
  “Urząd Pracy nie może sprawdzić informacji o Pani znajdujących się w bazie BIK. Jest to możliwe tylko w przypadku, kiedy sama udzieliła Pani upoważnienia Urzędowi.”

 5. A ja nie zalegam nawet 1 zł. a jestem wpisana na czarną listę. Nieporozumienie, wpłaciłam na jednym blankiecie za grudz. i stycz. ratę we frankach – nie uznano, cała kwota poszła na grudz. sprawę wyjaśniłam, kazano ponownie wpłacić ratę odsetk. i tak wpisano do biku

 6. czy jako żyrant kredytu studenckiego widnieję w BIK jako osoba obciążona spłatą tego kredytu.
  Składając wniosek o pożyczkę dowiedziałam się że istnieję, w BIK że mam zadłużenie na trzy tysiące zł. z miesięczną ratą 600 zł i w związku z tym nie mam zdolności kredytowej. Nikt mnie o tym nie poinformował, kiedy zgodziłam się zostać żyrantem. Proszę o odpowiedź.

 7. Moim zdaniem BIK to troche podejrzana instytucja, ma 15,5 miliona kapitału, dużo jak na coś co nazywa się biurem. To kolejna firma, dla usług banków z kapitałem zagranicznym, czyt. ZYD.. Bankom zależy na kasie, znam osoby które są w BiK, ale dostają kredyty, bo maja cos na zastaw. BiK ma eliminować biedaków. PaNstwo dba o interesy finansery, a nie obywateli. Natomiast jeśli mi ktoś zalega to 100 razy muszę to udowodnic, banki mają zbyt łatwo możliwość wpisu do BiK. pozdrawaim, M.

 8. hmm… aa ja we wszystkich bankach praktycznie staralam sie o pozyczke, nie jestem zarejstrowana w biku, chyba bo to moja pierwsza pozyczka by byla ale nestety nigdzie nie chce mi jej udzielic i o co w tym chodzi……… nie jestem na zadnej czarnej liscie umowa na czas nieokreslony!!

 9. Witam. Czy ktoś może udzielić mi konkretnej odpowiedzi. Jako osoba indywidualna miałem telefon w sieci ERA, będąc przekonany, że skończyła mi się umowa, nie zapłaciłem ostatniego rachunku, w związku z tym operator dopisał mnie do tzw. “czarnej listy”, co niesie ze sobą konsekwencje takie, że nie mogę podpisać z żadnym innym operatorem nowej umowy na abonament. Oczywiście zadłużenie wpłaciłem, ale Era wypisuje mnie już miesiąc. Czy jako właściciel firmy mogę wsiąść telefon na firmę ? Czy firma ma “czyste konto”? Czy muszę nawet czekać aż operator wypisze mnie jako klienta indywidualnego, żeby móc wsiąść telefon na firmę?

 10. Dziś zostałam wpisana do BIK .Czy to już bezterminowo? Nie można się będzie już z tego wycofać?. Pytałam tylko w banku Family Finanse S.A o możliwość uzyskania kredytu. Liczyłam na symulacyjne wyliczenie a nie na wpis do BiK. Proszę o odpowiedź.

 11. Staram sie o kredyt i mie moge uzyskac bo zalegam 12,00 zl bankowi, nie pamietam nazwy banku ani nr konta (SPLACILEM w2002r raty) pragne to uregulowac czy otrzymam z BIK informacje gdzie mam dokonac zaleglej wplaty. Prosze o ineormacje

 12. Mam pytanie czy je zeli wypełniłam wniosek na stronie swojego banku na kwotę którą z góry mi narzucili dostałam odmowę i wpisali mnie do Bik-u jakim prawem??? Teraz nie mogę nigdzie dostać kredytu na śmieszną kwotę którą spłacę z 2 wypłat .

 13. Uregulowałem zaległość w banku, przez którą znalazłem się w BIK. Mam pytanie: czy ten bank zgłasza prośbę o wykreślenie mnie z BIK-u czy ja sam musze to zrobić?

 14. witam mam problem nigdy nie brałem kredytu z banku a okazuje się e mam do spłaty 12 tysięcy a 3 raty już spłaciłem niby ale ja nic nie brałem i nie spłacałem jak to jest o co tu chodzi niech ktoś podpowie

 15. mam pytanie… Słyszałam ostatnio ze jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko to można podać go do BIK-u!!! czy to jest prawda jeśli tak to jak to zrobić i gdzie się udać?? jeśli ktoś zna odp bardzo proszę o e-maila oto on *****

 16. byliśmy zmuszeni z mężem zadłużyć się w wielu bankach ponieważ nie mieliśmy gdzie mieszkać i braliśmy kredyty na wykończenie domu, przerosło to nasze możliwości i przez to znaleźliśmy się w BIK. kredyty pospłacaliśmy i chcielibyśmy oczyścić swoją historie kredytową czy możemy coś zrobić czy czekać i ile czasu nasze dane są w BIK

 17. jak podać bank do bik-u. Spłaciłem zadłużenie z odsetkami i więcej, bank już zwleka ze zwrotem nadpłaty trzy lata. Jak oni mogą podać mnie na czarną liste to czemu ja nie mogę. Proszę o jakąś podpowiedź.

 18. Mam problem, staram się o skreślenie z BIK. Wierzyciel, który mnie wprowadził na czarną listę odmawia mi skreślenia pomimo, że dług został spłacony. Dowiadywałam się w innych bankach czy jest to możliwe to informowano mnie, że często skreślają tylko należy wystąpić z pismem, ale to też zależy od woli i chęci tej osoby. Ja spotkałam się z odmową. Najgorsze jest to, że mimo niewielkiego długu jestem porównywana z osobami, które maja zadłużenia na większe kwoty. Czy można odwołać się od tej decyzji?

 19. nasz kredyt hipoteczny trafił do biku ponieważ mieliśmy problem ze spłatą lecz od 2 lat jest spłacany systematycznie a kredytu dalej żadnego nie możemy wziąść ponieważ w biku istnieje że go nie spłacamy i kredyt nam rośnie zamiast maleć. Do kogo sie z tym udać jak bank pko twierdzi że on od tego nie jest aby przesyłać aktualne dane do biku. To ma być ułatwienie. Nam z mężem chodzi jedno po głowie skończyć ze sobą ponieważ jesteśmy zadłużeni mamy zdolnośc kredytową a wziąść kredytu niemożna.

 20. Miałem zaległości w spłacie karty, w końcu kartę spłaciłem. W jaki sposób morzna zmienić w BIKu mój status zdolności kredytowe. W banku dowiedziałem się, że dane aktualizowane sę co 30 dni. Minęło prawie 2 miesiące, a mój status się nie zmienił. Co morzna w tej sytuacji zrobić.

 21. Kiedy chodziłam ze swoim obecnym mężem (prawie pięć lat temu) miał problemy ze spłatą pewnych zaległości ale po ślubie zajęliśmy się tym i uregulowaliśmy wszystko a dziś bank pko nie chce przyznać mu jakiegokolwiek debetu bo jest w bik.oboje mamy ładne dochody i stałą pracę a gdzieś za rok chcemy kupić własne mieszkanie, jaką mamy szansę?

 22. witam, okolo rok temu chcialem pozyskac laptopa na raty i tu zaczela sie moja przygoda, otoz okazalo sie, iz jestem w rejestrze dluznikow mimo, ze nigdy nie bralem kredytu ani nie mialem zadnego abonamentu… w jaki sposob moge pozyskac informacje czy oby na pewno jestem w tym rejestrze i dlaczego tam sie znalazlem?

 23. mam kilka małych kredytów i przez jeden z nich trafiłam do bik, pozostałe spłacałam i spłacam terminowo ale to nie ma żadnego znaczenia bo i tak jestem w bik. Jaka jest szansa ze kiedykolwiek odzyskam zdolnośc kredytową

 24. nam np BIK bardzo pomógł bo mielismy już swoja historię kredytową, mielismy kiedys kredyt i telewizor na raty, a że splacaliśmy wszystko na czas to i BIK przeslala do banku raport, więc byliśmy wiarygodnymi klientami. ludzie sami sobie są winni, że nie placa na czas , a potem mają bóg wie do kogo pretensje.

 25. To że ktoś jest w BIKu nie jest rzeczą złą. Zależy w jakim rodzaju jest na liście. Jak ktoś bierze kredyty i potem ich nie spłaca to ciężko się dziwić, że bank broni się przed takimi klientami. Znajomy też nie pożyczyłby pieniędzy wiedząc, że nie oddajesz ich. Ja np jestem zadowolona, że jestem w BIKu bo przy ostatnim kredycie dostałam nawet lepsze warunki umowy niż jakbym nie miała dobrej historii kredytowej.

 26. BIK jest dobry i dla Banku i dla zwykłego obywatela. Wiadomo że niektórym się noga czasami powinie w życiu no i później są problemy. Ale jeżeli ktoś spłaca wszystko regularnie to później raczej nie ma problemu z uzyskaniem kredytu. Jest taki fajny serial na TVP Warszawa który mówi dokładnie o tym wszystkim, więc proponuje obejrzeć

 27. bardzo fajny artykuł, my jak bralismy kredyt na samochod to sami wzielismy z BIKU raport o naszej histori kredytowej, czy na pewno wszystko kiedys splacalismy na czas.

 28. Dawid masz rację, każdemu się noga może powinąć, ale trzeba zakładać , że jeśli się już bierze kredyt to będziemy go mogli spłacić bez większych problemów, a taka instytucja jest potrzebna nawet po to by trzymać ludzi w “ryzach” bo było wiele przypadków wyłudzania pieniędzy i różnych malwersacji, teraz bynajmniej ja tak myśle jest trudniej dzięki dostępnym informacjom

 29. to ze jestesmy w biku to moze i dobrze ale po splaceniu kredytu bank nie wysyla opini o nas i jezeli splacamy ni w terminie {bo zycie jest jakie jest} to zla opinia ciagnie sie nie 5 lat ale i 10, wiem na moim przykladzie

 30. pierdolicie ku***! ja spłacałem 20000tyś regularnie. nie miałem ani jednego spóznienia. potem wziełem komputer za 1500 złoltych i raz miałem spóznienie około 15 dni i pie*** bank bph spalił mnie całkowicie negatywnym wpisem w biku że teraz nie moge nic wziąść! To gdzie tu ku*** sprawiedliwośc jest?

 31. powodzenia wam życze jeżeli wam sie zwłoka zdaży… to już ku*** nie będziecie tacy zadowoleni z działania biku cwaniaczki

 32. Ten BIK to totalna katastrofa. Przez te ciągłe pobieranie pieniędzy z konta nie wiadomo na co? zmieniłam bank w którym duzo mniej ściągają mi za prowadzenie rachunku, ale nie zlikwidowałam konta w banku poprzednim i rosło mi zadłużenie za prowadzenie rachunku. Debile żeby wysłać jakieś zawiadomienie aby poinformować mnie o tym to nic mi nie wysłali. Dowiedziałam się dopiero o zadłużeniu w bik jak chciałam wziąść kredyt to jest nie sprawiedliwe i źle opracowane. rozumiem że banki dbają o własne finanse ale powinni najpierw skontaktować się z klientem przed umieszczeniem w bik.

 33. bik to dobra sprawa eliminuje oszustów ale czemu mi przeszkadza mam zaległość 1 zł od 150 dni nie wiedziałem o tym dopóki nie chciałem wsiąść kredytu, ta złotówka mnie eliminuje żaden bank nie chce ze mną rozmawiać a bank w którym jestem winien tę kwotę nawet mnie nie poinformował o zaległości no trudność jakoś przeżyje ale budowa domu odsunie mi się na rok normalnie żal ze nie dopilnowałem radze wam uważać na spłaty bo inaczej boli i wstyd, można się wnerwić co nie

 34. Czy jeśli miałam zaległość do 10 dni to bank miał prawo zespsuć moją historię i wpisać mnie do BIKu? Czy mogę to reklamować w banku – wszystkie raty płacę terminowo? Jakie są szanse, że zła opinia zostanie usunięta?

 35. do ela: obawiam się że nie przeczytałaś uważnie powyższego artykułu lub nie rozumiesz tego co czytasz. bik to nie jest bank ani żadna instytucja finansowa, nie pobiera od ciebie opłaty za prowadzenie rachunku bo ich nie prowadzi. de*** duzo lepiej pasuje do ciebie trzeba czytać co się podpisuje w umowie o prowadzeniu rachunku lub regulaminie z pewnością jest zapis o sposobie wypowiedzenia umowy.

 36. Witam. Mam takie pytanie. Czy podpisanie komuś pożyczki będzie rejestrowane w BIK-u. Czy nie przeszkodzi mi w pobraniu dużego kredytu mieszkaniowego?

 37. Czy mogę wpisać na listę dłużników bank, który ZGUBIŁ moją wpłatę w wysokości 4ooo dokonaną w 2000r.? Bank jest mi winien tą kwotę (jest to jedna z rat kredytu). Ja mam dowód wpłaty, ale bank tłumaczy, że okres przechowywania dokumentów już minął i nie ma obowiązku mieć tego dokumentu. Jestem w trakcie procesu z bankiem.

 38. Witam, wszystko byłoby “fajnie” tylko banki mają gdzieś swoich klientów i nie wysyłają faktycznych informacji o stanie zadłużenia tz. ja miałam dwa razy konsolidowany kredyt, wszyskie spłaty mam regularne nawet przed terminem chciałm dobrać pieniążki i w kazdym banku zaczełam dostawać odmowę – nie wiedziałam o co chodzi a raczej dziwne było motywowanie banków duża zdolność pobierania kredytów – co się okazuje do kredytu konsolidacyjnego były dopisywane wszyskie pozostałe skonsolidowane kredyty – jako te dodatkowe i wyszło takie zadłużenie, ze jak usłuszałam w jednym z banków gdzie się starałam o kredyt to mnie zatkało. Wszyscy patrzą na ciebie jak na oszusta, kłamce a ty się czujesz nieswojo i w cale mi to nie pomaga bo musze teraz wszystko prostować dodatkowe pieniądze i czas i kolejne zapytania mało tego wszędzie muszę przynosić umowy z bankami wyciągi ostatnich spłat kredytu – zaczyna mnie to już irytować – delikatnie mówiąc. I nie wiem czy dostanę teraz kredyt bo dalej bym nic nie wiedziała, ze mam takie duże zadłużenie gdyby pracownik banku mi nie powiedział jaką informację otrzymał z BIK – czego nigdy wcześniej nikt mi nie sygnalizował. To co ja jestem jasnowidzem, zebym wiedziała co się dzieje w szanownym BIK przecież chyba logiczne, ze jeżeli konsoliduje kredyt to i tak muszę iść do każdego banku w którym miałam małe kredyty powiadomić bank o całkowitej spłacie itd. Powstają tylko instytucje ale tak naprawde tylko szary człowieczek musi dopiero teraz za wszystkim biegać i wszystko wiedzieć i wszystkiego dopilnować bo to ty musisz wszystkim udowodnić, ze nie jesteś “garbaty”. Tylko nawet jak udowodnisz to już może być” musztarda po obiedzie”

 39. BIK można bardzo łatwo wyczyścić ale mało kto o tym wie jak to zrobić. Nawet doradcy finansowi.
  Chodzi o kredyt hipoteczny – wyszły nam 3 zaległości w BIK w tym jedna 79 dni opóźnień no i decyzja odmowna z Fortis banku i Millenium, pozostaje wiadomo Getin ale duża marża.
  Wystarczy spłacić wszystko, napisać pisma do baków, gdzie są te zadłużenia o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych (są na necie) i banki mają czas do MIESIĄCA te dane usunąć. Wszystkie wpisy zostały nam usunięte (79 dni op., 87 dni i 38 dni). W pismach do banku trzeba się powołać na ustawę Prawo bankowe – jeżeli minęło 60 dni od niezapłacenia i 30 dni od poinformowania przez bank o zamiarze przetwarzania danych w BIK (RAZEM: 90 DNI) to bank na nasz wniosek MUSI usunąć ten wpis. Inaczej będzie figurował on przez 5 lat.
  Po miesiącu, gdy BIK mamy czysty możemy złożyć wniosek do lepszego banku niż Getin, który akceptuje nieczysty BIK dając w zamian dużą marżę (klienci kategorii A-D).
  W razie pytań – służę pomocą.

 40. Brat wziął pożyczkę z banku a takze był żyrantem w innej pożyczce. Zmarł kilka lat temu zostawiając długi. A ponieważ był osobą samotną więc mam teraz jego długi na głowie. Czy jest możliwość sprawdzenia stanu zmarłego brata w BIK? Sprawa w sądzie aktualnie toczy się. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 41. witam, mam problem, razem z mezem splacamy kredyt po zmarlej tesciowej, raty splacamy juz ponad rok, ostatnio chcielismy dowiedziec sie w tej instytucji SKOK jakie jest zadluzenie. W dziale windykacji nie moga nam podac kwoty nie wiem dlaczego, kazali pisac list albo fax wyslac zrobilismy ja kazali; mowila nam bardzo nie mila Pani w obsludze windykacji ze odpowiedz do 2 tygodni. Pismo wyslalismy faksem 07.07.2011 do dzis 01.08.2011 nie ma odpowiedzi dzis w obsludze mowi nam znow przemila Pani ze maja duzo takich spraw i maja czas do 30 dni na odpowiedz. Nie wiemy z mezem co robic czy nadal splacac dlug nie wiedzac czy odnotowuja wplaty???? Jak od nich sciagnac na pismie faktyczny stan zadluzenia?? POMOCY!!!!

 42. Ja mam troszke inny problem chcielismy z mezem wziasc kredyt lecz nie znalezlismy w bankach odpowiedniej oferty poniewaz ma umowe na czas okreslony pewien doradzca klienta powiedzial nam ze jesli pracodawca wystawi pismo o dalszej wspolprace to bez problemu rozloza nam kredyt na kilka lat dzis bylismy w banku wszystko fajnie wpisala dane chciala sprawdzic oferte a wsykoczyla jej odmowa co bylo spowodowane pytaniem o kredyt w trzech innych bankach i BIK “myslal” ze chcemy wziasc kilka kredytow w roznych bankach jest to mozliwe? dodam ze nasza historia w BIK jest bardzo pozytywna doradzili nam abysmy przyszli zapytac o kredyt za jakis miesiac wtedy oferty ktore byly zapisane w historii BIK ulegna usunieciu.

 43. Jest to możliwe i faktycznie tak się dzieje, głupota, ale cóż… Z tego co słyszałem trzeba odczekać nawet do 3 miesięcy w takim wypadku.

 44. witam adam W ROKU 2005 WZIOŁEM SPRZEND AGD NA KWOTE 2900ZŁ I GO SPŁACIŁEM OD ROKU 2006 NIE MIERZKAM W PL LECZ W FILANDI I CO SIĘ OKAZUJE BYŁY CETEL BANK A TERAZ SIĘ NAZYWA SYGMA BANK OKAZUJE SIĘ ZE W ROKU 2010-11-28 BONDZ MAM WZIENTY KREDYD NA KWOTE 4600ZŁ I CO GORSZE ZPŁACONY TERZ PO NIEWARZ KCIAŁEM BRATU PORENCZYĆ KREDYD NA ZAKUP MIERZKANIA PRZYLECIAŁEM Z FILANDI BRAT DAŁ SPRZEDAJĄCEMU MIERZKANIE ZALICZKE 50000 TYSIENCY ZŁ PO ODMUWIŁ MI PAN MORZLIWOSCI KREDYTOWEJ 50000 TYSIENCY PRZEPADŁO JA WZIOŁEM TEL POCZYM PAN Z TEGO WARIACKIEGO BANKU KAZAŁ MI PODAĆ PESEL IMIĘ I NAZWIZKO POCZYM STWEIERDZIŁ ZE NIE MA MNIE W SYSTEMIE WOGULE CO JA MUWIE WIENC JA MUWIE TO DLA CZEGO JESTEM W BIK W REJERZDSZE DŁUGUW POCZYM PAN Z SYGMA BANK WYDARŁ SIĘ I PO WIEDZIAŁ ZE TO NIE JEGO SPRAWA I ZUCIŁ SŁUHAWKOM POCZYM DZWONIE JESZCZE RAZ MUWIĄC DO NIEGO ODPOWIADA DO SŁUHAWKI DO KOLEGI OBOK ZE ZNOWY TEN NATRENTNY GOSĆ DZWONI WIENC PYTAM POCO NAM TEN ZOND TYH BARANUW KRETYNUW JESLI COS ISTNIEJE NIE TAK TO POWINO BYC USUNIENTE W TRYBIE NATYHMIASTOWYM A TE BARANY Z SYGMA BANK MI OPOWIADA ZE TO 33 DNI WIENC JA MUWIE Z KOND SIĘ WZIOŁ MI KREDYD NA 4600ZŁ PO HWILI PO WIEDZIAŁ MI ZE JEST ZPŁACONY BO TO BYŁA POMYŁKA BANKU I ONI WCZESNIEJ NIE WYCOFAJĄ TO POCO TE BARANY TAM SIEDZOM POCO NAM TEN PIEPRZONY ZOND PRAWA TYLKO DLA SIEBIE DLA LUDZI NIC W SKANDYNAWI TAKIE COS TO NIEMA BANKU I TEGO BARANA CO TO ZROBIŁ KRYMINAŁ A W PL TO KUPA BARANUW I IDIOTUW

 45. Od razu widac, że wszyscy uczciwi. Taka wpadka w BIK to nie koniec świata-zdarza się, że czasem trzeba spłacic tylko częśc zobowiązań. Wiecej na ten temat mogę prywatnie.
  Nie namawiam do nieuczciwości ale czy wiecie może co się zdarzy jak się bank pomyli??? Ktoś składał kiedyś reklamację??? A jak jeszcze o pozytywnym rozpatrzeniu napisze to chyba się zastanowię nad spłatą moich zobowiązań(choc chyba już się przedawniły)
  Fajne zdanie “trzymac ludzi w ryzach” a banki?? w czym w sejfie??
  Ostatnio usłyszałem ciekawą opinię – długi są to zobowiązania finansowe ludzi biednych i głupich.
  A teraz napiszę coś złego na siebie-gdyby wszyscy podchodzili tak nieuczciwie to panowała by większa anarchia niż w Grecji.
  Ale może kiedyś rządy spojrzą inaczej na działanie instytucji i wszelacy oszuści również się nawrócą??
  No to pozdrawiam Wszystkich i głowa do góry

 46. Banki są chore i podają nieprawdziwe dane do BIKU, uważajcie ludzie na jakiekolwiek wpłaty nie dokonane w terminie jeśli 10 to 10 zaksięgowany na koncie a jeśli 10 dopiero wpłata i to jeszcze 10 piątek to na pewno już dostaniesz telefon od windykacji w poniedziałek i BIK też już posiada informację negatywną ale we wtorek już pieniądze są na koncie ale informacja w BIK-u nie jest sprostowana przez najbliższe 30 dni a nawet i dłuuużej. BANKI TO ……. . Uważajcie kredyty tylko dla bogatych ale poco bogatemu kredyt….?
  Pozdr

 47. Chciałbym ostrzec przed oszustem Radosławem Woźniakiem związanym z firmą Rad-Bud z Leszna , woj. wielkopolskie . Jego “koledzy” z branży to Tomasz Mazur i Andrzej Kamieniarz . Podobno za wskazanie w.w. jest bardzo wysoka nagroda .

 48. wszystkie banki so takie same chcoc zdobyc klienta obiecujo gory mury i doliny ajak sie komus noga podwinie to majo cie za zlodzieja ja tak mialem ile nerwow zjadlem przez debili z windykacji z polbanku tak samo pracusie z tele-nowum telekomunikacji niepotrzeba brac kredytow hipotecznych wystarczylo wzioc zwykly tel stacjonarny wciskajo glupoty po uplywie jakiegos czasu ze zalega sie z rachunkami za jakis miesioc straszo sodami ale jak zoda sie faktury z bilingiem to nie majo takiego prawa TAK SIE TLUMACZO W KONCU TO CHYBA OPERATOR Z KTORYM PODPISUJE SIE UMOWE wszyscy so dobrzy jak dobrze ale jak nie chcocy sie noga podwinie to majo cie za zlodzieja i obskubali by cie z ost grosza a co do oszustow jak napisal DIMA ostrzegam przed zalewskim markiem mieszkal w woj podlaskim podobno jest na cyprze u mamusi na 150tys dlugu ludziom narobil ostrzegam taki lysy frajer ale ludzie go dorwo albo policja hahah takich chujow jak on to za jaja powiesic

 49. Kompletna bzdura z tym BIK-iem . Za kwotę zadłużenia 1,46 zł zostałem wpisany do rejestru ! Brak informacji od banku Inteligo . Koszt sprawdzenia w BIK 35zł aby dowiedzieć się o astronomicznej kwocie zadłużenia 1,46 zł . Koszt zdobycia nowych danych do logowania koszt telefonów aby sprawę wyjaśnić koszmar . Powinny być chyba jakieś monity z banków lub jakiś limit wpisów do BIK (1,46zł)kpina . Kredytu nie dostałem mieszkanie poszło w diabły .

 50. Oj całe szczęście, że jest BIK. Jak ktoś ma słabą wolę i ulega naciągaczom z banku to potem ma święty sposkój. Nikt im nic nie wciska, banki omijają szerokim łukiem. I jest człowiekiem szczęśliwym a nie niewolnikiem na łasce banku. Jak wpadnie na pomysł wzięcie karty kredytowej albo pożyczki to jej nie dostanie i dobrze. Po co dawać pieniądze lichwiarzom? Nie bierzcie kredytów bo to największa zmora tych czasów. Zwykłe naciąganie i robienie ludzi w butelkę.

 51. BIK TO MOŻE I DABRA SPRAWA ALE JAK SIĘ SŁYSZY TO DUŻO BANKÓW NIE WYCOFUJE NAWET PO SPŁACENIU ZADŁUŻENIA WSADZIĆ DO BIKU MOŻNA KAŻDEGO ILE LUDZI MAJA PROBLEMY POTEM I JESZCZE TRZEBA PŁACIĆ TO PARANOJA TO CO SIĘ DZIEJE TO PRZECHODZI LUDZKIE POJĘCIE

 52. Jeśli mam w jednym banku 2 kredyty+karta kredytowa na małą sumę,dlaczego robicie problem,tym bardziej gdy spłacam regularnie,a formularz powinien być udostępniony dla każdego kto ma nawet 1kredyt

 53. To wszystko jest jakieś chore , musiałem spłacić kredyt za kolegę który zginą i spłacałem też swoje kredyty , oczywiście zrobiłem z tych kredytów 1 kredyt ale po pół roku takiego życia poprosiłem bank o zmniejszenie rat, to kazali mi napisać prośbę do windykacji i restruktyryzacji i o dziwo udało się raty były małe kredyt podpisałem końcem 2007 a miałem go spłacać do 2012 roku . Kredyt spłaciłem początkiem 2009 roku , ale że napisałem do windykacji co wcześniej nie wiedziałem co to takiego,to do dzisiaj jestem najgorszym dłużnikiem i nie mogę wziąść w żądnym banku kredyt , śmiech na sali . I teraz mała pseudo reklama banku który tak zrobił to PKO

 54. BIK jest jednym wielkim kretyństwem. Dwa lata temu zlikwidowałem konto w banku, zbiegło to się ze zmianą miejsca zamieszkania. Pracownica banku nie dopełniła formalności i nie zamknęła powiązanej z rachunkiem karty kredytowej, mimo jej skasowania. Za wysłaną nową kartę przez pół roku naliczano mi kolejne odsetki i uzyskałem miano niesolidnego kredytobiorcy z zadłużeniem 211,00 zł.Beznadzieja.

 55. Ja mam lepsze doświadczenie z BIK, moje zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi 43,- złote, a w związku z tym jestem chyba najbardziej niesolidnym dłużnikiem na świecie, a najciekawsze jest to, że nie wiem z czego to zadłużenie wynika.

 56. BIK w obecnej formie jest instytucją ponad prawem. Może wpisac co chce. Obywatel nie ma wglądu do danych. Aktualizacja danych po spłacie kredytów trwa i 1 i 1/2 miesiąca. W tym czasie człowiek jest bez możliwości uzyskania kredytu , co może doprowadzić do fatalnych skutków. Coś z tym trzeba wreszcie zrobić .
  To jest skandalem nie notowanym w krajach nie tylko cywilizowanych , ale i trzeciego świata. O informację trzeba się prosić , trwa to około miesiąca i jeszcze trzeba za to płaCIĆ. tO JEST SKANDAL !!!.

 57. Ja sporo dowiedziałam się o funkcjonowaniu systemu bankowego z BIKiem w tle przy okazji starania się o kredyt hipoteczny. Każdemu rekomenduję, po spłaceniu każdego kredytu (nawet na lokówkę), uzyskanie zaświadczenia z banku o braku zadłużenia. Jak się okazuje bank nie ma obowiązku informowania nas o wystąpieniu zadłużenia do kwoty 50 zł. Łatwo sobie wyobrazić do jakiej kwoty może taki dług urosnąć. W moim przypadku było to 12 zł, które pojawiło się po roku od spłacenia kredytu i trwało sobie przez kolejne lata. Był to ewidentny błąd systemu. Nie muszę dodawać ile zachodu i czasu zajęło odnalezienie banku, w którym kredyt był wzięty (8 lat wcześniej) i odkręcenie całej sprawy. Co ciekawe BIK nie udziela takiej informacji!!! W sytuacji po umowie przedwstępnej na kupno mieszkania za duże pieniądze jest to ogromnie stresujące i pokazuje jakie miejsce zajmuje w nim każdy z klientów 🙁

 58. Nie masz co się oburzać na BIK bowiem ten system pozwala im na szybką selekcję niepewnych kredytobiorców. To nie jest tak, że jak się w nim znalazłeś to do końca życia nie otrzymasz kredytu. Jak stanąłeś na nogi to trzymaj tak dalej, a w pewnym czasie “zła historia” kredytowa zniknie.
  Jest wiele osób, które chcą wyłudzić kredyt od banku nie mając zamiaru go spłacać. To narzędzie do czegoś zostało stworzone i najwidoczniej działa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Najpopularniejsze