31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościZnakomity kwartał Grupy Kapitałowej Banku Handlowego

Znakomity kwartał Grupy Kapitałowej Banku Handlowego

Pierwszy kwartał Grupa Kapitałowa Banku Handlowego zakończyła skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 236 mln zł, czyli o 70% wyższym w stosunku do analogicznego okresu 2005 r. To znakomity wynik nawet bez uwzględniena wpływów z transakcji jednorazowych. Zysk brutto w raportowanym okresie wyniósł 303 mln zł i był aż o 81,8% wyższy w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Zysk brutto Sektora Detalicznego był aż o 187% wyższy niż w analogicznym okresie 2005 roku. Bank może pochwalić się najbardziej zróżnicowaną i najszerszą ofertą produktów inwestycyjnych; przychody z tych produktów prawie o 80% przewyższyły przychody w tym samym okresie 2005 r.

  • skonsolidowany zysk netto Grupy wyższy o 70% w stosunku do analogicznego okresu 2005 r.
  • 187% wzrost zysku brutto Sektora Detalicznego
  • 64% wzrost zysku brutto Segmentu Bankowości Komercyjnej i Inwestycyjnej
  • znakomite przychody ze sprzedaży produktów inwestycyjnych
  • systematyczny rozwój CitiFinancial

“Nasza strategia rozwoju Banku przynosi już swoje efekty, o czym świadczy systematyczny wzrost wyników. Umacniamy swoją pozycję w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej; z drugiej strony bardzo intensywnie rozwijamy ofertę dla klientów indywidualnych. Drugi kwartał 2006 to produkty, produkty i jeszcze raz produkty – jak zawsze prestiżowe i nowoczesne.” – powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA.

Znaczący wpływ na zysk netto Grupy osiągnięty w pierwszych miesiącach br. miały transakcje sprzedaży: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. i Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A., udziałów w jednostce stowarzyszonej Handlowy Heller S.A. oraz zorganizowanej części Banku prowadzącej działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej. Ponadto, Grupa odnotowała wzrost przychodów operacyjnych o 3 mln zł w stosunku do I kwartału ubiegłego roku, które obejmowały wynik z tytułu odsetek i prowizji, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozycji wymiany oraz wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
Początek roku okazał się tradycyjnie bardzo dobry dla Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej; segment odnotował 247 mln zł zysku brutto – wynik o 64% wyższy od I kwartału 2005 r. Segment wypracował stabilny wynik na działalności skarbcowej dzięki aktywnej sprzedaży produktów dla klientów. W styczniu w ramach poszerzenia grupy docelowej klientów opracowana została zindywidualizowana oferta unijna skierowana do klientów Pionu Małych Przedsiębiorstw.
Bank intensyfikował także swoje działania w zakresie bankowości transakcyjnej, a w szczególności cash management. W marcu przygotowana została również nowa metoda naliczania opłat za przelewy krajowe wychodzące. Nowy model rozszerza ofertę produktową ale i pozwala zaproponować atrakcyjne stawki opłat dla klientów Banku. Citibank Handlowy w pierwszych kwartałach tego roku finalizował swoje prace związane z nowym i nieoferowanym dotąd przez żaden Bank rozwiązaniem zarządzania opłatami sądowymi, kaucjami oraz innymi rodzajami masowych wpłat. Microwpłaty są innowacyjnym produktem przeznaczonym dla podmiotów, które przyjmują “w depozyt” wadia, kaucje oraz inne masowe wpłaty i są zobowiązane do ich zwrotu danemu podmiotowi po określonym czasie wraz z naliczonymi odsetkami.
W styczniu Bank wydał pierwszą w Polsce i Europie przedpłaconą Kartę Stypendialną, a liczba wydanych w analizowanym okresie kart przedpłaconych wzrosła o 40% (w stosunku do wydanych w I kw. 2005 r.) i wyniosła na koniec marca 156 tys. Przedpłacone Karty Zasiłkowe i Stypendialne otrzymały nagrodę drugiego stopnia za najbardziej innowacyjny produkt 2005 roku w sektorze korporacyjnym w Europie (Most Innovative European Corporate Product of 2005). Nagroda przyznawana jest przez European Payments Consulting Association (EPCA) oraz European Card Review (ECR).
W I kwartale Bank umacniał swoją pozycję na rynku walutowych instrumentów pochodnych we wszystkich produktach i segmentach. Transakcje walutowe w dalszym ciągu stanowią solidną bazę pod względem zysków i wolumenów dla bardziej zaawansowanych produktów skarbowych. Dodatkowo, wprowadzona została platforma internetowa, umożliwiająca klientom zawieranie transakcji na tym rynku poprzez stronę internetową. Bank utrzymał rolę animatora rynku w obszarze wszystkich produktów będących w obrocie na polskim rynku. Wysoki wolumen transakcji na polskich obligacjach i instrumentów pochodnych na stopę procentową, przy jednoczesnej bardzo znaczącej aktywności jako animatora polskiego rynku walutowego, potwierdziły znaczącą rolę Banku w zachowaniu płynności rynku i stabilności systemu finansowego.
Początek roku okazał się bardzo dobry dla bankowości detalicznej; Sektor Detaliczny wypracował w I kwartale 2006 roku 50 mln zł zysku brutto, czyli aż o 187 % wyższy niż w analogicznym okresie 2005 r. Szczególnie satysfakcjonujące są przychody z produktów inwestycyjnych, które aż o 79% przewyższyły zyski z analogicznego okresu 2005 r. Wynik ten to efekt sprzedaży jednostek uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych oraz produktów strukturyzowanych. W I kwartale 2006 roku Bank przeprowadził 9 subskrypcji Lokat Inwestycyjnych Citibank oraz 11 subskrypcji Obligacji Strukturyzowanych. Wyjątkowo dobry wynik to także rezultat polityki, którą Bank stosuje w obszarze produktów inwestycyjnych i zarządzania aktywami. Filozofia modelu biznesowego zakłada dostarczenie klientom produktów towarzystw, których fundusze oferują najwyższą wartość, pod względem zwrotów, transparentności i kompetencji w zarządzaniu. Przychody z produktów ubezpieczeniowych w I kwartale 2006 roku przewyższyły ubiegłoroczne (I kw. 2005 r.) o 36%.
Łączna liczba wydanych na koniec marca kart kredytowych wyniosła 595 tys. Bank pozostaje liderem na rynku kart pod względem innowacyjności produktu, ale i wartości i liczby transakcji dokonywanych jego kartami kredytowymi. Citibank Handlowy pierwszy w Polsce wprowadzał m.in. pierwszą kartę kredytową akceptowaną na całym świecie, kartę ze zdjęciem i podpisem posiadacza, możliwość wydania kart dodatkowych, korzystanie ze zniżek w punktach handlowo-usługowych przy płatności kartą. W tym roku z kolei Citibank Handlowy jako pierwszy na rynku zaproponował posiadaczom swoich kart „kredyt w karcie na telefon”. Klienci mają możliwość znacznego podniesienia limitu kredytowego na karcie i zlecić jego natychmiastowe przelanie na wskazane przez siebie konto osobiste. Możliwość dokonania transferu środków mają również posiadacze Kart Kredytowych Citibank, którzy mają swoje konta osobiste w innych bankach. Nowa propozycja jest tym bardziej interesująca, że kwota powstałego w ten sposób zadłużenia zostaje rozłożona na równe raty (max. 60 rat) w Planie Spłat Ratalnych “Komfort” na warunkach dogodnych dla klienta.
Pierwsze miesiące okazały się pomyślne dla CitiFinancial; segment w I kw. odnotował ponad 6 mln zł zysku brutto, wobec – 1,5 mln zł straty w I kwartale 2005 r. Pomimo wejścia w życie ustawy ograniczającej maksymalne oprocentowanie kredytów, segment osiągnął wynik odsetkowy w wysokości 38 mln zł (81% wzrost w stosunku do I kwartału 2005 r.). Wzrost wyniku odsetkowego jest pochodną wzrostu portfela kredytowego, który w tym samym okresie zwiększył się o 83%. Wynik z tytułu prowizji w analizowanym okresie wyniósł 3 mln zł i zanotował wysoki, bo aż 208% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2005. Od marca 2005 r. liczba placówek CitiFinancial wzrosła o 31 i na koniec I kw. wynosi 71 placówek. Aż dziewięć z nich zostało otwartych w marcu 2006 roku.
źródło: Citibank Handlowy – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Citibank Handlowy