20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościZamiar integracji banku BPH SA z bankiem PEKAO S.A.

Zamiar integracji banku BPH SA z bankiem PEKAO S.A.

Zarząd Banku BPH SA na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2006 roku. podjął uchwałę o zamiarze integracji Banku BPH SA z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank Pekao S.A.”), w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A. w zamian za akcje Banku Pekao S.A., które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA. Decyzja o zamiarze integracji Banków Banków przez podział Banku BPH SA oraz przeprowadzenie integracji banków w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie części majątku Banku BPH S.A. na Bank Pekao S.A. są uzasadnione interesami obu Banków, ich akcjonariuszy oraz klientów, bowiem:
1. Bank BPH SA pozostanie jako samodzielny podmiot wśród 10 czołowych banków w Polsce, posiadając:
a) możliwość prowadzenia stabilnej i konkurencyjnej działalności bankowej w sieci 200 placówek wyposażonych w niezbędną do prowadzenia działalności infrastrukturę,
b) dobrze znaną i szanowaną markę,
c) wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
d) efektywną organizację,
e) możliwość kontynuowania dotychczasowego zakresu oferty produktowej Banku BPH SA,
f) potencjał wzrostu.
Według zestawienia pro-forma aktywów jak również pasywów na 1 października 2006 roku, Bank BPH SA po przeprowadzeniu podziału, będzie posiadał łączne aktywa w wysokości 8,6 mld zł, 5,3 mld zł należności netto od klientów oraz kapitały własne w wysokości 1,4 mld zł;
2. W wyniku podziału Banku BPH SA przez przeniesienie majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A. uzyskane zostaną szeroko rozumiane korzyści skali. Klienci – zarówno detaliczni, jak i korporacyjni – odniosą korzyści wynikające ze skali prowadzonej przez Bank Pekao S.A. działalności. W szczególności zostaną zrealizowane następujące cele długookresowe:
a) udostępnienie wszystkim klientom Banku Pekao S.A. dogodnej sieci oddziałów i bankomatów na terenie całego kraju oraz szerokiej, konkurencyjnej oferty produktów i usług finansowych,
b) uzyskanie, poprzez wsparcie systemów zarządczych opartych na najlepszych praktykach, najwyższej jakości zarządzania ryzykiem, planowania i realizacji zysków,
c) osiągnięcie czołowej pozycji na rynku pod względem zarządzania kosztami, przy zastosowaniu efektu skali oraz technik zakupów, opartych na najlepszych praktykach,
d) zdobycie pozycji preferowanego pracodawcy wśród instytucji finansowych w Polsce, zdolnego do pozyskania i utrzymania najbardziej utalentowanych pracowników oraz przyczynienie się do rozwoju umiejętności kadry bankowej w kraju.
Część majątku Banku BPH SA, której przeniesienie na Bank Pekao S.A. jest planowane obejmuje, według zestawienia pro-forma aktywów i pasywów na 1 października 2006 roku: 27,3 mld zł należności netto od klientów, 33,8 mld zł zobowiązań wobec klientów oraz kapitały własne w wysokości 4,9 mld zł.
Przeprowadzenie integracji Banków przez podział Banku BPH SA pozwoli akcjonariuszom Banku BPH SA, którzy staną się akcjonariuszami Banku Pekao S.A., zachowując równocześnie dotychczas posiadane akcje Banku BPH, uczestniczyć w przyszłym wzroście obu Banków.
Decyzja o zamiarze integracji Banków przez podział Banku BPH SA uzasadniona jest również faktem, iż oba Banki są członkami Grupy Bankowej UniCredit. Naturalną konsekwencją tego jest dążenie UniCredito Italiano S.p.A., akcjonariusza większościowego Banków, do konsolidacji działalności bankowej prowadzonej w Polsce w ramach jego Grupy. Integracja Banków w drodze podziału Banku BPH SA jest zgodna z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a UniCredito Italiano S.p.A., dotyczącego integracji Banków.
Podział Banku BPH SA nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie na Bank Pekao S.A. części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za akcje Banku Pekao S.A., które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA (podział przez wydzielenie).
Stosunek przydziału akcji Banku Pekao S.A. dla akcjonariuszy Bank BPH SA.
Zarząd Banku BPH SA informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2006 r., w związku z zamiarem integracji Banku BPH SA z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank Pekao S.A.”) w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A. w zamian za akcje Banku Pekao S.A., które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA, w uzgodnieniu z Zarządem Banku Pekao S.A. podjął uchwałę o ustaleniu na potrzeby planu podziału Banku BPH SA (“Plan Podziału”) stosunku przydziału akcji, to jest stosunku w jakim akcjonariusze Banku BPH SA obejmą akcje Banku Pekao S.A. w związku z podziałem Banku BPH SA. Zgodnie z ustalonym przez Zarząd Banku BPH SA stosunkiem przydziału akcji każdy akcjonariusz Banku BPH SA otrzyma 3,3 (trzy i trzy dziesiąte) akcji Banku Pekao S.A. na każdą posiadaną akcję Banku BPH SA, przy zachowaniu stanu posiadania akcji Banku BPH SA. Szczegółowe zasady przydziału akcji akcjonariuszom Banku BPH SA będzie określał Plan Podziału.
Zarząd Banku BPH SA informuje, iż jego intencją jest uzgodnienie Planu Podziału z Zarządem Banku Pekao S.A., zgodnie z przepisami prawa oraz po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wymaganych w świetle Statutu Banku BPH SA, a także zasad przyjętych w Grupie Bankowej UniCredit.
źródło: Bank BPH – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank BPH