22.1 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościWyniki Grupy Banku Millennium po I kwartale 2006 r

Wyniki Grupy Banku Millennium po I kwartale 2006 r

Pierwszy kwartał 2006 r. był bardzo korzystny dla Banku Millennium zarówno pod względem dochodowości jak i wzrostu biznesu. Wyniki pierwszych trzech miesięcy 2006 roku stanowią kontynuację tendencji zanotowanych w poprzednich kwartałach:

 • Zysk netto wyniósł 69,7 mln zł, co daje wskaźnik ROE 11,6% (w skali roku),
 • Wynik odsetkowy netto wzrósł o 3,2% rok do roku (r/r),
 • Wysoki wzrost prowizji netto o 23,5%, dzięki funduszom inwestycyjnym, produktom zarządzania aktywami/oszczędnościowym oraz kredytom,
 • Łączne koszty operacyjne bez zmian r/r,
 • Ponowna poprawa jakości kredytów: wskaźnik kredytów z utratą wartości wynosi 9,1%,
 • Wysoki współczynnik wypłacalności wyniósł 19,2%,
 • Dalszy silny wzrost kursu akcji: +32% w roku 2006 po łącznym wzroście o 65% (uwzględniając dywidendę) w roku 2005.

Sprzedaż krzyżowa: liczba produktów na Klienta detalicznego wzrosła do 2,83.
Kredyty hipoteczne: 13,9% udziału w rynku nowych kredytów, wartość portfela 4,2.
Karty kredytowe: wzrost o 119% r/r, 34 tys. nowych kart w I kwartale 2006, 157 tys.
Kredyty konsumpcyjne: wzrost o 122% r/r, wartość portfela 743 mln zł.
Fundusze inwestycyjne: wzrost o 293% r/r, 2,1 mld zł w zarządzaniu, udział w rynku.
Środki Klientów: wzrost o 15% r/r.
Leasing: 16% wzrostu portfela leasingowego, całkowity udział w rynku.
Internet: ponad 300 tys. zarejestrowanych Klientów indywidualnych.
Bank realizował w szybkim tempie ogłoszone w styczniu projekty rozbudowy sieci oddziałów, zmiany modelu biznesowego detalu oraz wprowadzenia nowego wizerunku. Po trzech miesiącach Bank:

 • wkrótce zakończy zmianę wizerunku, w tym wymianę zewnętrznych paneli i elementów,
 • reklamowych w oddziałach, na miesiąc przed planowanym terminem,
 • połączył w jedną sieć wcześniej działające odrębnie linie biznesowe: Detal, Prestige (zamożni Klienci indywidualni) i Biznes ( małe firmy),
 • dokonał znacznych postępów w opracowaniu nowej oferty w segmencie Klientów zamożnych (Prestige),
 • realizuje w terminie plan otwarcia 21 nowych i przebudowy 36 oddziałów do końca roku.

10 kwietnia 2006 r. agencja ratingowa Moody’s podwyższyła rating siły finansowej Banku Millennium do “D”, doceniając wzrost zyskowności działalności podstawowej oraz konsekwentną realizację celów strategicznych.
I – Wstępne Wyniki Finansowe – I kwartał 2006:
Wynik odsetkowy netto Grupy Banku Millennium w I kw. 2006 r. wyniósł 162,0 mln zł i był o 3,2% wyższy niż w roku ubiegłym (156,9 mln zł). Rosnące wolumeny biznesowe oraz poprawa jakości aktywów wsparły ten wzrost, równoważąc efekt niższej marży odsetkowej, spowodowanej niższymi stopami procentowymi i silną konkurencją.
Wynik prowizyjny netto wzrósł znacząco o prawie 24%, głównie dzięki funduszom inwestycyjnym, zarządzaniu aktywami, produktom oszczędnościowym oraz kredytom.
Przychody operacyjne wyniosły 287,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu z I kw. 2005 r.
Koszty ogółem Grupy Banku Millennium w I kw. 2006 roku były na podobnym poziomie (194 mln zł) jak w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co należy uznać za dobry wynik, uwzględniając silny wzrost biznesu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Całkowite koszty osobowe wzrosły o 9% z powodu wzrostu liczby pracowników o 4,5 procent w tym okresie (do 4 542 osób). Wzrost ten był skoncentrowany na szybko rozwijających się segmentach biznesu, jak kredyty hipoteczne i karty kredytowe. Pozostałe koszty administracyjne wzrosły o 4,4%. Amortyzacja i utrata wartości środków trwałych spadła o 39%.
Wskaźnik kosztów do dochodów w I kw. 2006 r. osiągnął 67,5%, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do I kw. 2005 r. (74,5%).
W ciągu I kw. 2006 r. Grupa zawiązała rezerwy netto w kwocie 6,7 mln zł, czyli 11% mniej, niż w I kw. 2005 r. (7,5 mln). Nie uwzględniając korzystnego wpływu na rezerwy, wynikającego z odzyskania spisanych należności, wartość tych rezerw wyniosłaby 11,2 mln zł, co oznacza 45 p.b. (w skali roku) w stosunku do średniej wartości kredytów (w ciągu I kw. 2005 r. ten wskaźnik wynosił 60 p.b.).
Zysk brutto Grupy Banku Millennium w I kw. 2006 r. wyniósł 86,9 mln zł, (+48% r/r) natomiast zysk netto wyniósł 69,7 mln zł.
II – Wyniki Biznesowe:
Na dzień 31 marca 2006 r. łączne aktywa Grupy wyniosły 22 302 mln zł, co oznacza ich wzrost o 12,6% rok do roku. Wartość netto Kredytów udzielonych Klientom wzrosła o 39% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 10 548 mln zł.
Wartość netto Kredytów udzielonych Klientom wzrosła o 39% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 10 548 mln złotych. Zwiększenie stanu kredytów wynikało głównie z dynamicznego wzrostu portfela kredytów hipotecznych, który ma obecnie 40%-owy udział w portfelu kredytowym Banku. Całkowity portfel kredytów hipotecznych osiągnął 4,2 mld zł, tj. ponad dwukrotnie więcej, niż w marcu 2005 r. (1,9 mld zł). Po dwóch miesiącach 2006 roku udział Banku w rynku nowych kredytów hipotecznych wyniósł 13,9%. Silny wzrost o 122% do poziomu 743 mln złotych – zanotowano także w pozostałych kredytach detalicznych. Na rynku przedsiębiorstw, Grupa wzmocniła swą pozycje rynkową w leasingu, osiągając po I kw. czwartą pozycję (wg. „Rzeczpospolitej”) z wartością 233 mln zł nowych umów.
Liczba kart kredytowych sprzedanych przez Bank po I kw. 2006 r. osiągnęła 157 tys., co oznacza znaczny wzrost o 119% w porównaniu z I kw. 2005 r. Ten wzrost wynika przede wszystkim z bardziej intensywnych działań w zakresie sprzedaży krzyżowej (cross-selling), ale również z rozpoczęcia sprzedaży bezpośredniej poza bazą klientowską Banku, poprzez sieć 250 agentów. Ten kwartał był najlepszy w historii, ze sprzedażą nowych kart kredytowych, wynoszącą 34 tys. Wolumen kredytów, powiązanych z kartami kredytowymi, podwoił się r/r i wyniósł 159 mln zł.
Łączne Środki Klientów, w tym obligacje i fundusze inwestycyjne, na dzień 31.03.2006, wyniosły 16 223 mln złotych, rosnąc o 14,5% r/r. Jak poprzednio, największy wzrost zanotowały Fundusze Inwestycyjne – wzrost o 293% do poziomu 2 075 mln zł, co przyniosło Bankowi wzrost udziału w rynku z 1,3% do 2,9%. Obszar bancassurance nadal silnie wzrastał.
Liczba Klientów indywidualnych, korzystających z usług Banku przez Internet osięgnęła 304,6 tys., co stanowi znaczny wzrost o 57% r/r. Ponadto z bankowości internetowej dla firm korzystało 16 tys. użytkowników, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniem z poprzednim rokiem. Obecnie 72 procent transakcji Klientów indywidualnych realizowana jest poprzez kanały elektroniczne.
III – Jakość Kredytów i Wypłacalność:
Jakość portfela kredytowego Grupy (wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) na 31.03.2006 poprawiła się ponownie w stosunku do poprzednich okresów. Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości do kredytów ogółem spadł do 9,11%. Ta poprawa wynikła ze spadku łącznej wartości kredytów zagrożonych utratą wartości o 141 mln złotych od czerwca 2005 r. (12%) oraz wzrostu portfela kredytowego. Pokrycie rezerwami kredytów zagrożonych utratą wartości wzrosło do 66%. Współczynnik wypłacalności Grupy Banku Millennium utrzymał wysoki poziom 19.2% (uwzględniając zatrzymaną część zysku z roku 2005), w porównaniu z 21,1% rok wcześniej.
IV – Rozbudowa Sieci Oddziałów, Nowy Model Dystrybucji oraz Wizerunek:
Bank Millennium wprowadza w szybkim tempie istotne zmiany zapowiadane w styczniu:

 • Znaczną rozbudowę sieci oddziałów: 160 nowych oddziałów do roku 2008,
 • Rozwój oddziałów wielosegmentowych,
 • Nowe podejście do Klientów zamożnych i małych firm,
 • Nowe standardy identyfikacji wizualnej marki, w tym nowe logo, barwy, standardy wizualne i motto: “Inspiruje nas życie”.

Zmiana identyfikacji wizualnej Banku:
W I kwartale 2006 roku Bank, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przeprowadził zmianę identyfikacji wizualnej. Zmiany te są częścią programu rozwoju sieci i nowego modelu usług wdrażanych w Banku. Program zmian, zaplanowany w kilku fazach, zakładał wprowadzenie nowego znaku graficznego (logo), nowych kolorów korporacyjnych i standardów graficznych wraz z towarzyszącymi im materiałami marketingowymi oraz nowego motto „Inspiruje nas życie”. W ramach pierwszej fazy prac ( styczeń – marzec) wprowadzono nową, jednolitą identyfikację placówek detalicznych dzięki wymianie paneli zewnętrznych w 275 placówkach (95%) oraz merchandisingu w oknach we wszystkich oddziałach. Zmieniono także wszystkie materiały marketingowe Banku, oznakowanie budynku centrali, wygląd strony internetowej i wszystkich materiałów wewnętrznych. Nowy wizerunek zyskały też karty płatnicze wydawane przez Bank.
O wprowadzonych zmianach Bank poinformował swoich Klientów w bezpośredniej korespondencji oraz poprzez kampanię telewizyjna promującą jego nowy wizerunek i motto “Inspiruje nas życie”. W drugiej fazie zmian, której zakończenie zaplanowano na 30 czerwca 2006r., przeprowadzona zostaną zmiany wyglądu wnętrza oddziałów, pomieszczeń bankomatowych, wymiana informacji dla poszczególnych segmentów Klientów oraz znaków na pozostałych budynkach centrali Banku w Warszawie oraz Gdańsku. Nowa identyfikację wizualną, opartą o ten sam zestaw kolorów korporacyjnych wprowadzą też spółki Grupy Banku Millennium: Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Millennium BEL Leasing.
źródło: Bank Millennium – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank Millennium