31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościWyniki finansowe Banku BPH po IV kwartałach 2005

Wyniki finansowe Banku BPH po IV kwartałach 2005

Po IV kwartałach 2005 roku Bank BPH osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł do kwoty 1 294 mln zł, a zysk netto – 1 027 mln zł. Oznacza to przyrost zysku brutto o 33 proc., a zysku netto o 35 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W samym IV kwartale 2005 roku zysk brutto wyniósł 393 mln zł, a zysk netto wyniósł 311 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2004 roku odpowiednio o 49 proc. i 53 proc.
Jednocześnie poprawiły się wskaźniki efektywności działania Banku: zwrot na kapitale (ROE) brutto podniósł się o 3,49 pp. do 21,0 proc., a netto o 3,02 pp. do 16,7 proc. Zysk na 1 akcję wyniósł 35,78 zł, czyli 35 proc. więcej niż przed rokiem.

“Jestem ogromnie zadowolony, – przede wszystkim, dlatego, że dotrzymaliśmy danej 12 miesięcy temu obietnicy – miliard złotych zysku netto w 2005 roku.” – powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH. – “To oczywiście zasługa wszystkich pracowników, wszystkich Pionów naszego Banku, bo w każdym segmencie prowadzonego biznesu odnotowaliśmy znaczący wzrost.” – dodał.

Dynamiczny rozwój biznesu we wszystkich segmentach rynku pozwolił zrekompensować spadek marży odsetkowej o 0,13 pp. (do poziomu 3,55 proc.). Dochody na działalności bankowej były o 8 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosły 3 090 mln zł. Natomiast dochody odsetkowe odnotowały 9-proc. przyrost, a wynik z tytułu opłat oraz prowizji 8-proc. poprawę. Mimo uruchomienia 22 własnych nowych placówek (oraz 285 placówek partnerskich), co było również główną przyczyną wzrostu zatrudnienia o 251 etatów (do poziomu 9 905 na koniec 2005 r.), koszty działania Banku spadły o 0,4 proc. Miało to również miejsce w sytuacji podwyższenia kosztów wynagrodzeń. Wiązało się też ze wzmocnieniem szeregu programów motywacyjnych – dla najbardziej efektywnych pracowników Banku (MbO, bonusy, szkolenia).
W konsekwencji szybkiego wzrostu dochodów, przy spadku kosztów, nastąpiła znacząca poprawa wskaźnika koszty/dochody. W skali roku wskaźnik ten spadł o 4,6 pp. do poziomu 49,4 proc., co oznacza, że jest on już niższy niż zakładano w strategii Banku BPH na rok 2006. Bank unowocześnił również swój system zarządzania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem narzędzi scoringowych. Już 6 produktów kredytowych dla Klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw jest dostępnych w sieci dystrybucji poprzez scentralizowany system Aurum.
Nastąpiła również dalsza poprawa jakości aktywów. Wolumen kredytów nieregularnych spadł o 15,2 proc. r/r do poziomu 2 784 mln zł, a ich udział w całym portfelu kredytów na koniec ub.r. wyniósł 8,6 proc. Zmianom tym towarzyszył wzrost wolumenu kredytów o 14 proc., jak też spisanie w straty części kredytów straconych oraz skuteczniejsza windykacja. Suma bilansowa podniosła się o 12 proc. r/r do 57 880 mln zł na koniec grudnia 2005 roku, głównie w efekcie wysokiej dynamiki wzrostu kredytów netto dla Klientów (o 14 proc.), depozytów (o 9 proc.), a także sprzedaży dwóch transz obligacji Banku na Eurorynku o łącznej kwocie 1 mld euro.
Działalność biznesowa Banku BPH:
Pion Bankowości Detalicznej
Najszybszy wzrost biznesu miał miejsce w bankowości detalicznej, gdzie odnotowano wzrost portfela kredytowego o 28 proc. r/r do poziomu 16,8 mld zł. Depozyty detaliczne w ujęciu rocznym przyrosły o 11 proc. do poziomu 22 mld zł.
Nadal największą popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne, których poziom na koniec ubiegłego roku wyniósł 9,7 mld zł (wzrost o 40 proc. r/r i 7,7 proc. w samym IV kwartale). Skuteczna kampania marketingowa konta SezamMax przyniosła wzrost liczby rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o 12 proc. r/r i o 3,1 proc. w IV kwartale (do 1 331 tys.). Liczba kart kredytowych wzrosła odpowiednio o 46 proc. i 25,6 proc. (do 377 tys.). O 76 proc. (r/r) przybyło Klientów bankowości internetowej (do 476 tys.), a liczba użytkowników call center wzrosła o 48 proc. i na koniec 2005 roku wynosiła 563 tys.
W segmencie małych oraz średnich przedsiębiorstw zanotowano istotny wzrost pakietów Harmonium (o 42 proc. r/r, do 128 tys.) oraz szybkich kredytów, których wolumen był o 21 proc. wyższy niż przed rokiem. Bank BPH zajął również I miejsce w sektorze pod względem liczby sfinansowanych projektów, realizowanych przez ten segment z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Pion Bankowości Korporacyjnej
Średni stan zadłużenia przedsiębiorstw wyniósł na koniec 2005 roku 17,2 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 5,7 proc., zaś średni wolumen depozytów korporacyjnych sięgnął 13,1 mld zł, wzrastając w ciągu roku o 17 proc. Dzięki innowacyjnej ofercie dostosowanej do potrzeb Klientów odnotowano znaczny wzrost obrotów w bankowości transakcyjnej. Ze zintegrowanego systemu internetowego BusinessNet korzystało w ub.r. już 2 500 użytkowników, dla których zrealizowano ponad 6 mln transferów elektronicznych. System ten został nagrodzony za najbardziej nowoczesny produkt transakcyjny medalem “The European Banking Technology Awards 2005” w kategorii “Best Customer Relationship Achievement”.
Systematycznie umacnia się wiodąca pozycja Banku BPH w zakresie finansowania strukturalnego dla przedsiębiorstw. W 2005 roku Bank BPH był wiodącym Organizatorem finansowania 10 projektów (łącznie wzięliśmy udział w 11 kredytach konsorcjalnych na kwotę ponad 1,9 mld zł), co według rankingu “Rzeczpospolitej” plasuje nas na pierwszym miejscu pod względem ilości transakcji i całkowitego zaangażowania.
Pion Rynków Międzynarodowych
Aktywność Banku BPH na rynku pieniężnym, walutowym i kapitałowym nasiliła się. Dzięki pozyskaniu do obsługi zdalnych uczestników Giełdy w Warszawie oraz nowych funduszy emerytalnych jak i inwestycyjnych, nastąpił 86-proc. wzrost aktywów powierniczych.
Dynamicznie zwiększały się (o 31 proc. r/r) miesięczne obroty na rynku międzybankowym. Rosła również działalność w zakresie aranżacji emisji długo- i średnioterminowych papierów korporacyjnych, która przyniosła Bankowi w 2005 roku odpowiednio pierwsze i drugie miejsce na rynku. Wskutek wzrostu obrotów z przedsiębiorstwami o 65 proc. podniosła się marża na produktach o stałej stopie procentowej i na instrumentach pochodnych.
Spółki Grupy Banku BPH
Wyraźny rozwój biznesu miał i również oddźwięk w spółkach Grupy Kapitałowej Banku BPH. Wartość nowych aktywów oddanych w leasing zwiększyła się w ciągu roku o 938 mln zł, tj. o 19,5 proc. Bank z 6,5-proc. udziałem rynkowym plasuje się na 5. pozycji w sektorze. Zysk netto z tej działalności za ubiegły rok wyniósł 19,6 mln zł i był wyższy o 48,5 procent w stosunku do roku poprzedniego. W BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w ciągu roku aktywa wzrosły 2,6 razy do ok. 3,8 mld zł, co zapewnia 6,2-proc. udział w rynku. W samym IV kwartale ub.r. wzrost aktywów BPH TFI wyniósł 31 proc.
Suma bilansowa w BPH Banku Hipotecznym na koniec 2005 roku była o 22 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła ona 1,6 mld zł, natomiast wypracowany zysk netto wzrósł o 16 proc. do kwoty 26,1 mln zł (dane niezaudytowane).
źródło: Bank BPH – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank BPH