24 C
Warszawa
środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościSukces pierwszej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

Sukces pierwszej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję listów zastawnych, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln PLN.


„Emisje listów zastawnych przyczyniają się do zwiększenia stabilności systemu finansowego w Polsce. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi eliminuje częściowe niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów. Działania te w dłuższej perspektywie będą wspierać rozwój gospodarczy w kraju.Stają się również istotnym elementem finansowania Grupy PKO Banku Polskiego” – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

 

Pionierska emisja listów zastawnych


Łączna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny wyniosła 500 mln PLN. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień. Marża wyniosła 0,65 p.p. do WIBOR3M.

 

“To pierwsza w Polsce benchmarkowa emisja listów zastawnych, których zabezpieczeniem są wyłącznie złotowe kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych. To również pierwsza w Polsce benchmarkowa emisja listów zastawnych przeprowadzona na podstawie znowelizowanej ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dzięki wysokiej jakości wierzytelnościom wpisanym do rejestru zabezpieczenia oraz nowym regulacjom, emitowane przez PKO Bank Hipoteczny listy zastawne mają najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Oferowane przez nas instrumenty stanowią dla inwestorów znakomite uzupełnienie portfeli papierów skarbowych” – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego.

 

Duży popyt ze strony inwestorów


W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld PLN złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Oznacza to, że popyt na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego blisko dwu i pół krotnie przekroczył wartość emisji.  

 

„Przeprowadzona przez PKO Bank Hipoteczny emisja listów zastawnych potwierdza dużą chłonność polskiego rynku w zakresie bezpiecznych papierów wartościowych z długim terminem wymagalności. Liczymy na to, że nasze regularne emisje w połączeniu z aktywnym podejściem inwestorów pomogą w budowaniu odpowiedniej skali i płynności polskiego rynku listów zastawnych” – dodaje Rafał Kozłowski.

 

Wyemitowane listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot. PKO Bank Hipoteczny przewiduje, że pierwszym dniem notowań listów zastawnych nowej emisji będzie 11 maja 2016 r.

 

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na poziomie Aa3


Pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego zrealizowana została w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która w grudniu 2015 roku nadała tym instrumentom rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.

 

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, a w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

 

11 grudnia 2015 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln zł, na okres 5 lat, z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M z marżą wynoszącą 0,75 proc.

Źródło: PKO Bank Polski