8.6 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościSkonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH

Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH

Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF

  • zysk brutto w I kwartale 2006 roku wyniósł 363 mln zł (wzrost o 42 proc, w stosunku do I kwartału poprzedniego roku), a zysk netto – 284,6 mln zł (wzrost o 39 proc.)
  • przekroczenie przyjętych w strategii Banku na 2006 rok wskaźników efektywności: ROE brutto – 22,3 proc., a wskaźnik Koszty/Dochody – 48,5 proc.
  • dalsze polepszenie jakości aktywów: udział kredytów nieregularnych – 7 proc., przy spadku ich wolumenu o 11 proc.
  • dynamiczna sprzedaż produktów strategicznych bankowości detalicznej: wzrost wolumenu kredytów hipotecznych o 38 proc. r/r, liczby kart kredytowych o 49 proc., pakietów Harmonium o 37 proc. oraz szybkich kredytów dla MSP o 20 proc.
  • wzrost liczby ROR o 12 proc. , czyli 145 tys. do 1 345 tys.
  • 3–krotny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych, do 5,3 mld zł, który pozwolił na wzrost udziału w rynku do 7,3 proc. z 4,2 proc. na koniec I kwartału 2005 roku
  • rozwój bankowości transakcyjnej dla Klientów korporacyjnych, zwiększenie udziału rynkowego w depozytach przedsiębiorstw do 11,8 proc., dzięki wzrostowi ich średnich wolumenów o 13,5 proc.
  • przyrost liczby i wolumenów transakcji na rynku pieniężnym, walutowym i kapitałowym
  • osiągnięte przez Bank wyniki potwierdzają konsekwencję w realizacji strategicznych kierunków rozwoju, w tym przede wszystkim: (i) nacisk na ofertę zwiększającą sprzedaż wiązaną, w rezultacie którego nastąpił rekordowy, 37-proc. roczny wzrost wyniku z opłat i prowizji; (ii) coraz silniejszy wpływ dużej skali działania i trwałej bazy Klientów na poprawę efektywności, znajdujący swoje odzwierciedlenie zarówno w rosnących wskaźnikach wykorzystania kapitału jak i dynamice dochodów na działalności bankowej (+15 proc.), pomimo działania w warunkach kurczących się marż odsetkowych

Skonsolidowany zysk brutto w I kwartale 2006 roku wzrósł o 42 proc. do kwoty 363 mln zł, a zysk netto – o 39 proc., do 284,6 mln zł. Równocześnie poprawiły się wskaźniki efektywności działania Banku: zwrot na kapitale (ROE) brutto podniósł się o 5,06 pp. do 22,3 proc., a netto – o 3,6 pp. do 17,5 proc.

“Pod względem wyników finansowych był to najlepszy pierwszy kwartał w historii Banku BPH. Osiągnięte wskaźniki efektywności są lepsze niż założone w Strategii Banku na koniec tego roku.” – powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH – “Tak korzystne wyniki finansowe to efekt rozwoju biznesu, realizacji strategii, ścisłej kontroli kosztów działania oraz spadku kosztów ryzyka.” – dodał.

Aktywa wzrosły o 19 procent r/r, kredyty netto o 6 proc., a depozyty o 10 procent, co spowodowało znaczną poprawę dochodów na działalności bankowej (wzrost o 14,8 proc. r/r).
Mimo spadku marży odsetkowej na aktywach ogółem (do 3,50 procent w I kwartale br.), Bank wypracował wyższe o 45 mln zł dochody odsetkowe, głównie dzięki zwiększeniu detalicznej akcji kredytowej. U podstaw wysokiego, bo aż 37 procent wzrostu dochodów z tytułu prowizji leżały m.in.: sprzedaż alternatywnych produktów oszczędnościowych i kredytów hipotecznych, rozwój bankowości transakcyjnej, jak też włączenie do skonsolidowanego sprawozdania wyników spółek BPH PBK Zarządzanie Funduszami i BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI).
Dalsza poprawa jakości aktywów przyniosła niższy o 12,2 procent poziom nowo utworzonych rezerw na należności. Wolumen kredytów nieregularnych spadł o 11 proc. r/r do 2 510 mln zł, a ich udział w całym portfelu kredytowym na koniec marca br. wyniósł 7,7 proc. (8,7 proc. na koniec ubiegłego roku). Zmiany te miały miejsce w sytuacji wzrostu wolumenu kredytów o 6 proc., jak też spisania w straty części kredytów straconych oraz skutecznej windykacji.
W I kwartale Bank BPH uruchomił 3 nowe placówki własne, podnosząc ich łączną liczbę do 483, oraz 60 nowych jednostek partnerskich (do 435 na koniec marca 2006 roku). Większe zainteresowanie Klientów alternatywnymi kanałami dystrybucji przełożyło się na wzrost liczby rachunków internetowych o 77 proc. (stan na koniec marca – 517 tys.), a Klientów korzystających z call center – o 47 proc. (do 613 tys.).
Pion Bankowości Detalicznej
Widoczna ekspansja biznesu wystąpiła głównie w bankowości detalicznej, dzięki czemu udział tego segmentu w zysku brutto Banku BPH wzrósł do 63 procent (z 52 procent na koniec 2005 roku). Kredyty detaliczne powiększyły się o 26 proc. r/r, w tym kredyty hipoteczne o 38 proc. do kwoty 10,3 mld zł na koniec I kwartału. Depozyty detaliczne (łącznie ze strukturyzowanymi certyfikatami depozytowymi) w ujęciu rocznym wzrosły wprawdzie o 6 proc., to jednak ich wolumen odnotował niewielki spadek w stosunku do końca roku ubiegłego wskutek zwiększenia skali oszczędzania Klientów w funduszach inwestycyjnych. W ten sposób aktywa BPH TFI w ciągu roku podskoczyły ponad 3-krotnie do kwoty 5,3 mld zł, a w samym I kwartale – powyżej 39 proc. Pakiety Harmonium oraz szybkie kredyty dla firm cieszyły się rosnącą popularnością wśród firm z sektora MSP odnotowując wzrost odpowiednio o 37 proc. i 20 proc. r/r.
Pion Bankowości Korporacyjnej
Średni stan zadłużenia przedsiębiorstw wyniósł na koniec I kwartału 2006 roku 17 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 9,5 proc., zaś średni wolumen depozytów korporacyjnych sięgnął 14,3 mld zł wzrastając w ciągu roku o 13,5 proc. Nastąpił znaczący przyrost Klientów korporacyjnych korzystających z najnowocześniejszego na rynku systemu internetowego BusinessNet. Korzysta z niego 3 227 użytkowników, dla których zrealizowano ponad 8 mln transferów elektronicznych. Dynamicznie rosły również rozliczenia Klientów, obsługiwanych w systemie TransDebit (o 488 proc. r/r) i TransCollect (o 124 proc.).
Pion Rynków Międzynarodowych
Na rynku pieniężnym, walutowym i kapitałowym Bank BPH zrealizował większą liczbę transakcji i rozwinął skalę obrotów. O 35 proc. wzrosła liczba operacji na rynku międzybankowym, o 75 proc. aktywa powiernicze, a o 104 proc. podniosła się marża na produktach skarbowych.
Spółki Grupy Banku BPH
Rozwój biznesu miał również miejsce w spółkach należących do Grupy Banku BPH. Wartość nowych aktywów oddanych w leasing zwiększyła się w ciągu roku o 10 proc., tj. o 199 mln zł.
W BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych aktywa podniosły się o 3,6 mld zł r/r do kwoty 5,3 mld zł na koniec marca br., co oznaczało osiągnięcie 7,3 proc. udziału w rynku (z 4,2 proc. rok wcześniej).
Suma bilansowa w BPH Banku Hipotecznym, wynosząca na koniec kwartału 1,6 mld zł, była o 23 proc. wyższa niż przed rokiem, natomiast zysk netto wyniósł 5,6 mln zł i był wyższy o 40 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
źródło: Bank BPH – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank BPH