19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościKwartalne i półroczne wyniki finansowe Banku BPH

Kwartalne i półroczne wyniki finansowe Banku BPH

Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2006 roku według MSSF:

  • rekordowe wyniki: zysk brutto za II kwartały 2006 roku wyniósł 767 mln zł (wzrost o 33 proc. r/r), a zysk netto – 609 mln zł (wzrost o 34 proc); w samym II kwartale odpowiednio: 404 mln zł i 324 mln zł
  • dalsza poprawa wskaźników efektywności działania: ROE brutto wzrósł o 4,8 pp. do 23,6 proc., a wskaźnik koszty/dochody spadł o 5,5 pp. do 46,7 proc.
  • spadek udziału kredytów nieregularnych do 7,1 proc.
  • dynamiczna sprzedaż produktów strategicznych bankowości detalicznej: wzrost liczby kart kredytowych o 37 proc. r/r, wolumenu kredytów hipotecznych o 39 proc. r/r, pakietów Harmonium – 37 proc.
  • wzrost liczby ROR o 11 proc. i 3-krotny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych
  • Bank BPH liderem produktów i usług dla energetyki
  • sukcesywny rozwój bankowości transakcyjnej dla przedsiębiorstw – ponad 10 mln transakcji wykonanych w systemie BussinesNet
  • przyrost średniorocznych wolumenów depozytów korporacyjnych o 18 proc.
  • wzrost aktywności na rynku pieniężnym, międzybankowym i kapitałowym

Skonsolidowany zysk brutto Banku BPH wypracowany w okresie II kwartałów 2006 roku wzrósł o 33 procent do kwoty 767 mln zł, a zysk netto – o 34 procent do 609 mln zł. W samym II kwartale br. zysk brutto Banku BPH wyniósł 404 mln zł, o 25 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaś zysk netto 324 mln zł, o 30 procent więcej.

“Bijemy kolejne rekordy. Na koniec II kwartału Bank BPH wypracował najlepsze zarówno kwartalne jak również półroczne wyniki finansowe w swojej historii.” – powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH – “Są one konsekwencją zarówno dobrej koniunktury makroekonomicznej jak i również skutecznego wdrożenia prosprzedażowej kultury korporacyjnej. Dalszy dynamiczny rozwój biznesu we wszystkich segmentach rynku obrazują zwiększone wolumeny głównych składników bilansu Banku.” – dodał.

Dalszej poprawie uległy wskaźniki efektywności działania Banku: zwrot na kapitale (ROE) brutto podniósł się o 4,8 pp. do 23,6 proc., a netto o 3,9 pp. do 18,7 proc., zaś wskaźnik K/D osiągnął rekordowy w sektorze poziom 46,7 proc., spadając aż o 5,5 pp.
Aktywa banku powiększyły się o 9 proc. (r/r), kredyty netto o 12 proc., zaś depozyty o 10 proc. Dochody na działalności bankowej wzrosły o 17 proc. Osiągnięto spektakularny, bo aż 40 proc. wzrost wyniku netto z opłat i prowizji. Dzięki wyższym wolumenom kredytów i depozytów, dochody odsetkowe wzrosły o 10 proc. tj. o 99 mln zł, mimo spadku marży odsetkowej do poziomu 3,48 proc. Lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym, odpisanie części kredytów nieregularnych oraz skuteczna windykacja poprawiły jakość aktywów i obniżyły koszty ryzyka. Wolumen kredytów nieregularnych spadł o prawie 25 proc. r/r do poziomu 2 429 mln zł, a ich udział w całym portfelu kredytów na koniec czerwca br. wyniósł 7,1 proc. (w porównaniu z 8,7 proc. na koniec ubiegłego roku).
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA BANKU BPH
Pion Bankowości Detalicznej
Głównym motorem wzrostu portfela kredytowego Banku był segment detaliczny, gdzie odnotowano o 38 proc. wyższy wolumen przy marży 3,4 proc. (tj. o 0,2 pp. niższej niż rok wcześniej). Kredyty hipoteczne wzrosły o 39 proc. do kwoty 11,6 mld zł, stanowiąc 61 proc. udział w należnościach Klientów Pionu Detalicznego.
Depozyty w tym segmencie w ujęciu rocznym wzrosły o 6 proc. przy stabilnym poziomie marży. Wśród Klientów indywidualnych utrwalają się tendencje wzrostu zainteresowania lokowaniem środków w funduszach inwestycyjnych, transakcjami z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego oraz alternatywnymi kanałami dystrybucji. Aktywa BPH TFI wzrosły w ciągu roku 3-krotnie, do poziomu 5,8 mld zł, co daje 7,8 proc. udział w rynku. Liczba kart kredytowych podniosła się o 37 proc., kont internetowych o 45 proc. oraz Klientów call center o 43 proc.
Bank utrzymał też wiodącą pozycję w finansowaniu z funduszy strukturalnych UE projektów dla MSP oraz zwiększył o 33 proc. sprzedaż pakietów Harmonium, adresowanych do tej grupy Klientów. Dobre wyniki sprzedażowe, jak też poprawa wydajności oraz efektywności pracy powiększają wkład Pionu Detalicznego w wypracowany przez Bank zysk brutto. Na koniec czerwca br. wzrósł on do 68 proc., podczas gdy na koniec 2005 roku wynosił 58 proc.
Pion Bankowości Korporacyjnej
Bank BPH jest liderem produktów i usług dedykowanych firmom obsługującym Klientów masowych, zwłaszcza z sektora energetycznego. Dzięki posiadaniu najnowocześniejszego na rynku systemu bankowości internetowej BusinessNet, Bank w ciągu 2 lat od momentu jego uruchomienia zrealizował 10 mln transakcji elektronicznych i pozyskał ponad 3,5 tysiąca przedsiębiorstw.
Nastąpił również dynamiczny przyrost rozliczeń Klientów przeprowadzonych w systemach TransDebit oraz TransCollect. Średni wolumen depozytów korporacyjnych wyniósł na koniec I półrocza 14,9 mld zł, wzrastając o 18 proc., zaś średni poziom zadłużenia przedsiębiorstw sięgnął 15,7 mld zł i był niższy niż rok wcześniej o 11 proc.
Pion Rynków Międzynarodowych
Na rynku pieniężnym, międzybankowym oraz kapitałowym Bank odnotował przyrost wykonanych transakcji i obrotów. O 35 proc. wzrosła liczba operacji międzybankowych, aktywa powiernicze zwiększyły się o 74 proc., a o 96 proc. podniosła się marża na produktach skarbowych.
Spółki Grupy Banku BPH
Wyraźny rozwój biznesu miał miejsce również w spółkach Grupy kapitałowej Banku BPH. Wartość nowych aktywów oddanych w leasing w I półroczu wyniosła 490 mln zł, co oznacza wzrost o 5 procent wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.
Suma bilansowa w BPH Banku Hipotecznym na koniec czerwca 2006 r. była o 20 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 1,7 mld zł, natomiast wypracowany zysk netto za II kwartały br. wyniósł 14 mln zł i był wyższy o 62 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
źródło: Bank BPH – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank BPH