8.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościKto musi rozliczyć w Polsce dochody uzyskiwane za granicą?

Kto musi rozliczyć w Polsce dochody uzyskiwane za granicą?

Kto musi rozliczyć w Polsce dochody uzyskiwane za granicą? Polski podatnik uzyskujący dochody za granicą powinien je rozliczyć w swoim urzędzie skarbowym. Wszyscy podatnicy będący polskimi rezydentami w swoim rocznym zeznaniu podatkowym musi wykazać wszystkie przychody, bez względu na miejsce ich uzyskania.
Pojęcie polskiego rezydenta podatkowego
W polskim prawie podatkowym istnieje definicja polskiego rezydenta podatkowego, wskazująca na to, że jest to osoba, która całość swoich przychodów rozlicza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ta jednocześnie musi mieć miejsce zamieszania w Polsce, albo posiadać centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywać na terenie naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Z definicji tej wynika, że polski podatnik może osiągać dochody w Polsce i za granicą. Nie ma to jednak znaczenia dla rozliczania jego przychodów, które w całości muszą być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym. W naszym kraju polski rezydent podatkowy musi rozliczyć dochody pochodzące ze wszelkich źródeł:
• Wykonywania umowy o pracę,
• Sprzedaży praw autorskich,
• Wynajmu nieruchomości,
• Z tytułu prowadzenia za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej.
Podatku nie rozliczy w Polsce ten podatnik, który uzyskuje przychody w kraju objętym umową międzynarodową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Odliczanie podatku
Podatek zagraniczny za ubiegły rok podatkowy podatnik musi zapłacić w deklaracji podatkowej. Kwota podatku wyrażona w walucie obcej musi zostać przeliczona na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.