26.4 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościKredyty przeterminowane w SKOKach

Kredyty przeterminowane w SKOKach

kredyty przeterminowaneSpółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mają w swojej ofercie kredyty i depozyty. Są to podmioty działające w podobny sposób jak banki, ale ich działalność kredytowo-pożyczkowa jest bardziej ryzykowna niż w bankach. Kredyty udzielane klientom są finansowane na ogół z krótkoterminowych depozytów, przez co powstaje problem braku płynności finansowej.

Jak szacuje Komisja Nadzoru Finansowego, obecna sytuacja SKOK-ów w I półroczu bieżącego roku nie jest najlepsza. W zaprezentowanym raporcie KNF wskazuje, że 30% portfela pożyczkowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych to kredyty przeterminowane. Jeśli do kredytów tych dodać papiery komercyjne przedsiębiorstwa, czyli skrypty dłużne, nabyte przez kasy w zamian za wierzytelności przeterminowane, łączna część przeterminowanych należności wyniesie jeszcze więcej – 37,5% portfela pożyczkowo-kredytowego kas.

Klienci SKOK-ów nie zawsze spłacają swoje zobowiązania terminowo, przez co pojawiają się pożyczki, których termin wymagalności spłaty już minął. Niekorzystne dla SKOK-ów jest to, że opóźnienia w spłacaniu pożyczek są bardzo duże, bowiem największą grupę w tym zakresie stanowią pożyczki przeterminowane powyżej roku. Istotny jest też udział w tej grupie przeterminowanych kredytów udzielanych na sfinansowanie potrzeb nieruchomościowych. Wynosi on, wedle szacunków poczynionych przez KNF 45%.

Urealnienie wartości portfela kredytowego kas spowodowało, że w I półroczu tego roku wyniki finansowe SKOK-ów uległy pogorszeniu. Na domiar złego pojawiły się wysokie koszty funkcjonowania kas. KNF wyliczyła, że rozwój SKOK-ów jest dynamiczny. W I półroczu aktywa kas były warte prawie 18,5 mld zł. Depozyty zajmowały 17 mld 245 mln zł, a pożyczki udzielone klientom- 10 mld 379 mln zł.

Można łatwo zauważyć, że działalność depozytowa ma większe znaczenie w działalności banków niż udzielanie kredytów i pożyczek, co wpływa negatywnie na ostateczne wyniki finansowe wypracowywane przez kasy. Kredyty i pożyczki są finansowane środkami krótkoterminowymi, przede wszystkim depozytami o terminie wymagalności nieprzekraczającym 6 miesięcy. Z tego względu pojawia się ryzyko utraty płynności. Niedopasowanie terminów wymagalności pasywów i zapadalności aktywów powoduje, że w SKOK-ach pojawiają się kredyty przeterminowane.

67% SKOK-ów w I półroczu tego roku osiągnęło zysk, a 37% stratę. Wynik finansowy kas brutto wyniósł zaś minus 67 mln 204 tys. zł.