15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościKredyt technologiczny

Kredyt technologiczny

BRE Bank to jeden z banków, który 10 czerwca 2009 roku podpisał umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dz. 4.3 Kredyt technologiczny.

“BRE Bank budując ofertę produktową, od wielu lat stawia na innowacyjność klientów i wsparcie rozwoju firm z sektora MSP. Wykorzystując możliwości jakie dają środki unijne, rozszerzamy naszą ofertę o kredyt technologiczny. Tym samym stwarzamy małym i średnim firmom korzystniejsze warunki do zwiększania konkurencyjności poprzez wdrażanie nowych technologii.” – mówi Marcin Lucimiński, dyrektor Biura Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw BRE Banku.

Na mocy podpisanej umowy oraz przepisów ustawy, kredyt technologiczny może być udzielany przez bank kredytujący, natomiast wsparcie ze środków publicznych w postaci premii technologicznej, przyznawane będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. W celu usprawnienia procesu oceny wniosku o dofinansowanie, obieg wszelkiej korespondencji kredytobiorcy z BGK dotyczącej wymaganej dokumentacji odbywać się będzie za pośrednictwem banku kredytującego.

“Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości budowania swojej pozycji rynkowej. Składa się na to kilka czynników, między innymi mniejszy kapitał i słabszy dostęp do wiedzy. Tym samym MSP mają mniejsze możliwości rozwoju zwłaszcza w oparciu o nowe technologie i innowacje, które nierzadko wiążą się z wyższym ryzykiem. Dlatego powinny sięgnąć po kredyt technologiczny. To dla nich duża szansa i możliwość zdobycia środków na naprawdę atrakcyjnych warunkach.” – mówi Jarosław Fordoński, dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w BRE Banku.

Kredyt technologiczny może zostać przeznaczony na realizację inwestycji związanej z zakupem i wdrożeniem nowej, lub też własnej technologii. Nowa technologia nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. W wyniku jej wdrożenia, jako rezultat inwestycji technologicznej musi nastąpić uruchomienie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Tym samym przedsiębiorcy należący do sektora MSP, którzy dysponują własną nową technologią lub planują jej zakup i wdrożenie, będą mogli z kredytu technologicznego sfinansować zakup niezbędnych maszyn, urządzeń czy wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z celem inwestycji. Część wydatków kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym może zostać zrefundowana ze środków w ramach działania 4.3 PO IG w postaci premii technologicznej. Jej wysokość nie może przekroczyć 4 mln PLN, a jej wyliczenie zależy od wysokości kwoty kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący (w tym przypadku BRE Bank) oraz miejsca lokalizacji inwestycji (intensywność wsparcia liczona jest wg mapy pomocy regionalnej). W zależności od wielkości podmiotu przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie od 40 % do 70%.
BRE Bank będzie mógł zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 31 października 2013 r., natomiast przyznawanie premii technologicznej przez BGK będzie możliwe do 15 września 2015r. Premia technologiczna może być wypłacana po zakończeniu realizacji inwestycji technologicznej t.j po złożeniu wniosku o płatność wraz z kopią opłaconych faktur związanych z realizacją inwestycji, w tym m.in. opinią z jednostki naukowo-badawczej stwierdzającej wdrożenie nowej technologii oraz rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług. Wypłaty premii są ściśle skorelowane z wartością sprzedaży netto nowych wyrobów, procesów czy usług i mogą być dokonane przez BGK jednorazowo lub w ratach nie później jednak niż do 31 grudnia 2015r.
Kiedy pierwsi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o kredyt technologiczny?

“Formalnie na mocy podpisanej umowy współpracy pomiędzy BGK i BRE Bankiem od 1 lipca 2009r, tj ogłoszenia naboru wniosków przez Instytucję Wdrażającą, czyli BGK. Treść ogłoszenia wraz z dokumentami źródłowymi dostępna jest na stronach BGK. Z kolein na stronie internetowej BRE Banku dostępne są wzory niezbędnych dokumentów dla przedsiębiorców wraz z przykładem wyliczenia premii technologicznej. Wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach PO IG dz.4.3 zapraszamy do kontaktów z pracownikami BRE Banku.” – mówi Fordoński.

Wdrożone przez BRE Bank standardy współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz stałe zaangażowanie we wspieranie ich rozwoju potwierdzają opinie ekspertów, m.in. zwycięstwo w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz nagroda „Quality International 2009” przyznana za funkcjonujący model biznesowy zarządzania obsługą i relacjami z klientami MSP.
źródło: BRE Bank – informacja prasowa