20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościKiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce obowiązkowe, w przypadku wszystkich pojazdów podlegających rejestracji. Tak wskazuje ustawa z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, jeśli właściciel polisy OC wyrządzi szkodę innemu uczestnikowi ruchu drogowego.
Szkoda ta może być następstwem śmierci, znacznego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia bądź też uszkodzenia mienia. Nie tylko ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu. Tak właściwie, ubezpieczeniem objęta jest każda osoba, która w okresie trwania polisy ubezpieczenia OC, pojazdem wyrządziła szkodę.
Niemniej jednak, nie w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zakres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego zostaje w odpowiedni sposób określony przepisami obowiązującego prawa. Nadrzędna jest tutaj wspominana już ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, kodeks cywilny, a później umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki umów, tzw. OWU. Ubezpieczyciel nie zawsze będzie odpowiadał za szkody ubezpieczonego w ruchu drogowych.
Należy powiedzieć, że w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zapisano, jakie są podstawy wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego, posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone za szkody wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zniszczenia lub skażenia środowiska, oraz za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itd.
Podobne zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonuje w przypadku, gdy ubezpieczający wyrządza szkodę umyślnie, albo w razie rażącego niedbalstwa.
Wysokość świadczenia wypłacalnego przez ubezpieczalnię uzależniona jest wysokością zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczającego. Każdorazowo odszkodowanie jest ustalane i wypłacane w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza, bądź kierującego pojazdem mechanicznym. Najwyższe ubezpieczenie może wynieść równowartość w złotych 5 mln euro, jeśli chodzi o szkody na osobie bądź 1 mln euro, jeśli mowa jest o szkodach w mieniu. Jeśli odszkodowanie miałoby opiewać na wyższą kwotę, niż ustalona w umowie górna wysokość sumy gwarancyjnej, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma pełne prawo do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC.