31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościGrupa BZ WBK: spektakularny początek roku

Grupa BZ WBK: spektakularny początek roku

Bank Zachodni WBK osiągnął w pierwszym kwartale 2006 roku: zysk brutto w wysokości 239,1 mln zł – wzrost o 52,6% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku, zysk netto w wysokości 175,4 mln zł – wzrost o 47,0% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku. Kluczowe czynniki wzrostu w pierwszym kwartale 2006 roku: imponujący wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych (+250%), a także dynamiczny wzrost kredytów dla ludności (+20%) i należności leasingowych (+17%), znakomite wyniki banku oraz jego spółek zależnych, przede wszystkim Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Domu Maklerskiego, dynamiczny wzrost dochodów przy niezmienionych – jednych z najniższych na rynku – opłatach. Szczególnie imponujący wzrost zanotowaliśmy w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, zarządzania aktywami, sprzedaży ubezpieczeń i prowizji maklerskich, dochody ogółem wzrosły o 23%.
Fundusze powierzone Grupie BZWBK: niespotykany sukces
Na koniec marca 2006 roku oszczędności klientów Grupy Banku Zachodniego WBK przekroczyły 34 mld zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 38%. Pierwszy kwartał 2006 roku był kolejnym okresem sukcesu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Powierzone przez klientów aktywa wzrosły w ciągu roku o 249,2% i na koniec marca 2006 roku osiągnęły wartość 11,5 mld zł, zapewniając spółce drugą pozycję w kraju oraz udział w rynku funduszy inwestycyjnych na poziomie 15,8% (Na koniec marca 2005: 8,1%). Warto podkreślić jeszcze jeden sukces – w pierwszym kwartale 2006 roku aktywa zarządzane przez BZWBK AIB Asset Management wzrosły o 216% i przekroczyły wartość 1,1 mld zł.
Depozyty klientów na koniec marca 2006 roku osiągnęły wartość 20,5 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 4,5%. To rezultat znacznego wzrostu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów indywidualnych oraz sukcesu funduszy ARKA.
Portfel kredytowy: rosną kredyty dla ludności
Należności netto od klientów wyniosły 14,5 mld zł, wzrastając w skali roku o 4,9%, a kredyty pracujące – o 7%. Dynamicznie rosły kredyty dla ludności oraz leasing oferowany przez spółki BZ WBK Finanse & Leasing oraz BZ WBK Leasing. Portfel należności od klientów indywidualnych zwiększył się w ciągu dwunastu miesięcy o 20% i osiągnął wartość 3,4 mld zł. Akcja kredytowa rozwijała się najszybciej w zakresie portfela kredytów gotówkowych (+101,4%) i hipotecznych (+10,8%).Należności z tytułu leasingu wzrosły w ciągu roku o 17% dzięki dobrym wynikom sprzedaży środków transportu oraz maszyn. W portfelu należności od podmiotów gospodarczych odnotowano wzrost kredytów dla dużych klientów korporacyjnych i klientów MŚP. Wskutek konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym oraz dzięki wzrostowi należności brutto od klientów wskaźnik kredytów niepracujących spadł z 8,3 do 6,3%.
Dochody: znacząco wyższe, ale nie kosztem klientów
W I kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała dochód ogółem w wysokości 555 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 241,2 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 10%. Przyczyniły się do tego lepsza kompozycja produktów oraz stabilne marże na kredytach. Jednak silniejsza konkurencja i znacząco niższe stopy procentowe spowodowały obniżenie dochodów odsetkowych, w szczególności z depozytów. Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 234 mln zł i był wyższy o 51,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku w efekcie dalszego rozwoju działalności biznesowej banku oraz spółek zależnych. Najszybszy wzrost dochodów odnotowano w obszarze opłat, które stanowią wynagrodzenie banku z tytułu dystrybucji funduszy inwestycyjnych Arka oraz zarządzania nimi (+527%), a także opłat z zarządzania aktywami (+230%).
Dobre wyniki osiągnęły również Dom Maklerski – dzięki dobrej koniunkturze na GPW dochody z opłat brokerskich wzrosły o 95%. W ramach podstawowej działalności bankowej, godne uwagi wzrosty dochodów z tytułu prowizji i opłat powstały w obsłudze produktów ubezpieczeniowych (+191,2%), płatności krajowych i zagranicznych (+18%). Koniecznie trzeba przy tym zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach – w przeciwieństwie do wielu konkurentów – BZWBK nie wprowadził żadnych znaczących podwyżek swoich usług i już dziś należą one do najtańszych w Polsce. Bank Zachodni WBK osiągnął 7,8 mln zł dochodu na transakcji zbycia całego pakietu akcji LZPS Protektor SA.
Koszty: efektywniej, czyli niżej
Całkowite koszty operacyjne Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 305 mln zł i były wyższe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku o 6%. Koszty pracownicze Grupy wzrosły pod wpływem wyższego poziomu zatrudnienia, wyższych premii oraz rosnącej konkurencji na rynku wysokiej klasy specjalistów bankowych. Mimo systematycznego wzrostu skali biznesu, koszty działania grupy w pierwszym kwartale 2006 roku zostały obniżone o 2%, do 100,5 mln zł, dzięki przestrzeganiu zasad polityki zakupowej oraz większej efektywności działania. Dzięki znaczącej różnicy we wzrostach dochodów (aż 23%) oraz kosztów (tylko 6%) w trzech pierwszych miesiącach 2006 roku wskaźnik kosztów do dochodów Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK obniżył się do poziomy poniżej 55% – z 63,9 w pierwszym kwartale 2005 roku.
BZWBK AIB TFI: najlepsze wyniki na rynku
Po sukcesach w 2003, 2004 i 2005 roku w pierwszym kwartale 2006 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZWBK AIB TFI nadal były najlepsze na rynku. Najważniejsze fundusze – Fundusz Akcji, Zrównoważony i Stabilnego Wzrostu – utrzymały pierwsze miejsce w rankingach w swoich kategoriach pod względem wyników zarządzania w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Sieć sprzedaży funduszy inwestycyjnych Arka powiększyła się o placówki dwóch kolejnych dystrybutorów: BRE Bank Private Banking oraz Bankowy Dom Maklerski PKO BP. W pierwszym kwartale tego roku udoskonalono telefoniczną obsługę uczestników funduszy inwestycyjnych Arka.
Dom Maklerski BZ WBK: ścisła czołówka
W pierwszym kwartale 2006 roku Dom Maklerski BZWBK odnotował kolejny rekord wielkości obrotów na giełdowym rynku akcji. Osiągnęły one wartość 8,4 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 75,1%. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. spółka pośredniczyła w zawarciu 402 tys. kontraktów terminowych oraz 22,5 tys. opcyjnych, co oznacza wzrost w stosunku rocznym odpowiednio o 32% i – uwaga! – 365%. Dom Maklerski BZWBK uplasował się na trzeciej pozycji na każdym z wyżej wymienionych rynków z udziałem w wysokości: 12,1% na rynku kontraktów terminowych, 11,3% na rynku akcji oraz 10,9% na rynku opcji.
Spółki leasingowe BZWBK: coraz lepiej
Wartość aktywów netto oddanych w leasing w pierwszych trzech miesiącach tego roku przez obie spółki zależne Banku Zachodniego WBK – BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing – wyniosła 215 mln zł, czyli o 21,2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż wzrosła we wszystkich kategoriach przedmiotowych. W lutym 2006 roku Grupa BZWBK otrzymała nagrodę za „największą innowacyjność emisyjną na rynku papierów wartościowych CeTO w 2005 roku” w związku z emisją obligacji własnych leasingowych spółek zależnych.
źródło: Bank Zachodni WBK – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank Zachodni WBK