8.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościBank Millennium wypłaci 458,6 mln zł dywidendy z zysku

Bank Millennium wypłaci 458,6 mln zł dywidendy z zysku

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Akcjonariusze reprezentujący 605.776.614 akcji (71,3 % kapitału akcyjnego), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Banku Millennium oraz Grupy Banku Millennium oraz wysłuchaniu informacji z tym związanych przedstawionych przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2005.
W roku 2005 Grupa Banku Millennium wypracowała najwyższy w swej 16-letniej historii zysk wynoszący 567,1 mln zł (zysk netto samego Banku Millennium wyniósł 542,1 mln zł) dzięki koncentracji na priorytetowych rynkach i wzrostowi sprzedaży oraz zdarzeniom jednorazowym. W działalności detalicznej Bank osiągnął 11% udział w rynku nowych kredytów hipotecznych (2,4 mld zł w roku 2005), co dało mu trzecią pozycję na rynku. Ilość wydanych kart kredytowych wzrosła o 82% (56 tys.) osiągając 124 tysiące na koniec roku, a wartość funduszy inwestycyjnych wzrosła o 266% (1,2 mld zł), co dało Bankowi 2,6% udział w rynku. W segmencie korporacyjnym Bank koncentrował się na rozwoju oferty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, finansowaniu handlu, zarządzaniu gotówką i produktach skarbu oraz utrzymaniu wysokiej pozycji w leasingu (6,7 % udział w rynku ruchomości).
Wynik z tytułu odsetek wzrósł w roku 2005 o 3,7% (pomimo niższych stóp procentowych oraz spadku marży), a wynik z tytułu prowizji wzrósł o 17,9%. Bank ściśle kontrolował koszty działania, które pozostały na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu kosztów osobowych w wyniku zatrudnienia nowych pracowników do rozbudowującej się sieci sprzedaży. Dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem kredytowym udział kredytów zagrożonych (wg MSSF) osiągnął najniższy od lat poziom 9,97%. Na wysokim poziomie 19,1% pozostaje współczynnik wypłacalności Grupy.
W roku 2005 kurs akcji Banku Millennium na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł o 56%, osiągając najlepszy wynik pośród 9 największych banków notowanych na tym parkiecie.
Zysk netto Banku Millennium za rok 2005 wynoszący 542,1 mln zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku, Akcjonariusze postanowili przeznaczyć:
– 458,6 mln zł na dywidendę (co stanowi 85% zysku i daje 0,54 zł na akcję)
– 83,6 mln zł na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym Akcjonariuszami w dniu 5 lipca 2006 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 lipca 2006 roku.
Akcjonariusze dokonali też niezbędnych zmian w Statucie Banku, dostosowując jego zapisy do wymogów prawa bankowego, oraz potrzeb wynikających z działalności operacyjnej Banku. Akcjonariusze wprowadzili też do Statutu, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, kryteria dotyczące niezależności członków Rady Nadzorczej, ustalili minimalną liczbę niezależnych członków RN na dwóch oraz wprowadzili zapisy dotyczące funkcjonowania dwóch komitetów stałych RN: Komitetu Audytu i Komitetu Personalnego. WZA wyraziło też zgodę na wprowadzenie w Banku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla sprawozdań finansowych jednostkowych Banku.
Akcjonariusze udzielili jednogłośnie absolutorium Radzie i Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało też, iż Rada Nadzorcza Banku liczyć będzie 14 członków. W skład RN wybrani zostali: Pan Maciej Bednarkiewicz, Pan Christopher de Beck, Pan Dimitri Contominas, Pan Pedro Maria Teixeira Duarte, Pan Marek Furtek, Pan Jorge Manuel Jardim Goncalves, Pan Andrzej Koźminski, Pan Francisco de Lacerda, Pan Vasco de Mello, Pan Ryszard Pospieszyński, Pan Paulo Teixeira Pinto, Pan Marek Rocki, Pan Dariusz Rosati, Pan Zbigniew Sobolewski.
źródło: Bank Millennium – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank Millennium