Archiwum kursów walut

Czytano: 48 893 razy
$GLOBALS['conid'] = mysql_connect('sql2.lh.pl', 'bankowynet', '856700qaz', true); if (!$GLOBALS['conid']) {echo "Błąd serwera. Przepraszamy. Spróbuj ponownie"; exit;}; if (!mysql_select_db('bankowynet_waluty', $GLOBALS['conid'])) {echo "Błąd serwera. Przepraszamy. Spróbuj ponownie"; exit;} define('GRAPH_DIR', 'scripts/waluty/img' ); define( 'GRAPH_URL', 'http://bankowynet.pl/scripts/waluty/img' ); define('GRAPH_DIR2', 'scripts/waluty/img2' ); define( 'GRAPH_URL2', 'http://bankowynet.pl/scripts/waluty/img2' ); function get_Table($wybor = null, $box = false, $date='', $curr='', $min='', $max='') { if (!is_array($wybor)) { $currency = 'USD'; }else{ $currency = $wybor[0];} if($curr){ //pobranie rozmiaru danych $sql = 'SELECT COUNT(*) total FROM waluty WHERE data>='.$min.' AND data <='.$max.' AND kod_waluty="'.$curr.'"'; $result = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); $row = mysql_fetch_array($result); $size = $row['total']; if (!$_GET[page] || $_GET[page] == 0){ $start = 0; } else { $start = $_GET['page']*40; // po 40 na strone } if (!$_GET['page'])$_GET['page'] = 0; //pasek $pasek = '
'; if($_GET[page]!=0) $pasek .= "« poprzednia"; $pasek .=' '; for($i=0; $i<ceil($size/40); $i++) { if($_GET[page]==$i) $pasek.= " ".($i+1).""; else $pasek .= " ".($i+1)." "; }
$pasek .=''; if($_GET[page]<ceil($size/40)-1) $pasek.= "następna »"; $pasek .= ' '; $limit = "LIMIT $start, 40"; $sql = 'SELECT * FROM waluty WHERE data>='.$min.' AND data <='.$max.' AND kod_waluty="'.$curr.'" ORDER BY data ASC '.$limit; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($curr && mysql_num_rows($res) == 0) return false; $rows = array(); echo '

Znaleziono '.$size.' notowań '.$curr.' w przedziale '.date('d-m-Y', $min).' - '.date('d-m-Y', $max).' Kursy kupna i sprzedaży NBP dla '.$rows[0]['przelicznik'].' '.$curr.' w okresie od '.date('d-m-Y', $min).' do '.date('d-m-Y', $max).'

'; echo $pasek.' '; echo ""; while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $row; } for($i=0;$i<count($rows);$i++){ echo " ";if ($rows[($i-1)]['kurs_sprzedazy'] != 0){ $percent = ($rows[$i]['kurs_sprzedazy'] * 100) / $rows[($i-1)]['kurs_sprzedazy'] - 100; }if( round($percent,2) == 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) > 0 ){ echo '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) < 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }/* echo ''; */ echo ''; } echo "
Data kurs kupna kurs sprzedaży
".date('d-m-Y', $rows[$i]['data'])." ".sprintf('%.4f', $rows[$i]['kurs_kupna'])." ".sprintf('%.4f', $rows[$i]['kurs_sprzedazy'])."
"; echo $pasek; return; } if ($date) { $orgDate = $date; $lastDate = $date - ( 60*60*24 ); $hooliday = false; if( date( 'w', $orgDate ) == 0 ){ //sunday //try monday $date = $orgDate + ( 60*60*24 ); if( $date > mktime( 0,0,0, date('n'), date('j'), date('Y') ) ){ //monday haven't rating, so try last friday $date = $orgDate - ( 60*60*48 ); $lastDate = $date - ( 60*60*24 ); } else { //monday have rating so we need get friday to calculation $lastDate = $date - ( 60*60*72); } //get day to calculate rating $hooliday = true; } elseif( date( 'w', $orgDate ) == 6 ){ //saturday //try monday $date = $orgDate + ( 60*60*48 ); if( $date > mktime( 0,0,0, date('n'), date('j'), date('Y') ) ){ //monday haven't rating, so try last friday $date = $orgDate - ( 60*60*24 ); $lastDate = $date - ( 60*60*24 ); } else { //monday have rating so we need get friday to calculation $lastDate = $date - ( 60*60*72); } $hooliday = true; } if( date( 'w', $orgDate ) == 1 ){ // monday $lastDate = ' or data=' . ( $orgDate - 60*60*72 ); } $sql = 'select data from waluty where data >= ' . $date . ' order by data asc limit 0 ,1'; #echo $sql; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if( mysql_num_rows( $res ) > 0 ){ //istnieja kursy dla tej daty bodz jej wiekszej $row = mysql_fetch_assoc($res); if( $row['data'] != $date ){ $hooliday = true; } $date = $row['data']; } $sql = 'select data from waluty where data < ' . $date . ' order by data desc limit 0 ,1'; #echo $sql; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); $row = mysql_fetch_assoc($res); $lastDate = $row['data']; $lastDate = ' or data=' . $lastDate; $sql = $sql = 'select distinct data from waluty where data='.$date.' '.$lastDate.' order by data desc '; }else{ $sql = 'select distinct data from waluty order by data desc limit 0, 2'; } $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($res === false) return; $row = mysql_fetch_assoc($res); $last_date = $row['data']; $row = mysql_fetch_assoc($res); $prev_date = ($row !== false ? $row['data'] : 0); $sql = 'select * from waluty where data = \''.intval($last_date).'\''; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($res === false) return; if ($date && mysql_num_rows($res) == 0) return false; $rows = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) $rows[$row['kod_waluty']] = $row; if ($prev_date > 0) { $sql = 'select * from waluty where data = \''.intval($prev_date).'\''; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($res === false) return; while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $rows[$row['kod_waluty']]['poprzedni_kurs_kupna'] = $row['kurs_kupna']; $rows[$row['kod_waluty']]['poprzedni_kurs_sprzedazy'] = $row['kurs_sprzedazy']; } } if( $hooliday === true ){ echo "

Brak kursów z ".date('d-m-Y', $orgDate)." w naszej bazie

Prawdopodobnie był to weekend lub święto. Zostało wybrane automatycznie kolejne notowanie.
"; } if (!empty($date)) {$graphtime = $date;}else{ $graphtime = time();} $hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); if (!$hasgraph) { $graphtime -= 60*60*24; $hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); } if (!$hasgraph) { $graphtime -= 60*60*24; $hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); } if (!$hasgraph) { $graphtime -= 60*60*24; $hasgraph = file_exists( GRAPH_DIR.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); } $keys = array_keys($rows); if ($hasgraph) { echo ''; } echo ' '; echo ''; echo ' '; echo ' '; for ($i = 0; $i < count($keys); $i++) { $row =& $rows[$keys[$i]]; if (is_array($wybor) && array_search($keys[$i], $wybor) === false) continue; echo ' ';if ($hasgraph) echo ''.$row['przelicznik'].' '.$row['kod_waluty'].''; else echo ''.$row['przelicznik'].' '.$row['kod_waluty'].''; echo ''.iconv( 'iso-8859-2', 'utf-8', $row['nazwa_waluty'] ).''; echo ''.sprintf('%.4f', $row['kurs_kupna']).''; echo ''.sprintf('%.4f', $row['kurs_sprzedazy']).''; echo '';if ($row['poprzedni_kurs_sprzedazy'] != 0){ $percent = ($row['kurs_sprzedazy'] * 100) / $row['poprzedni_kurs_sprzedazy'] - 100; }if( round($percent,2) == 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) > 0 ){ echo '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) < 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; } /* echo ''.(($row['kurs_sprzedazy']-$row['poprzedni_kurs_sprzedazy']) > 0 ? '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %' : ' '.sprintf('%.2f',$percent).' %').''; */echo '';} if ($hasgraph) { #echo ' '; echo ' '; } #echo ' '; echo '
Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych według NBP
Kursy walut z dnia '.date('d-m-Y', $last_date).' kod waluty nazwa waluty skup sprz. zmiana
'; } function get_Table2($wybor = null, $box = false, $date='', $curr='', $min='', $max='') { #global $GLOBALS['conid']; if (!is_array($wybor)) { $currency = 'USD'; }else{ $currency = $wybor[0];} if($curr){ //pobranie rozmiaru danych $sql = 'SELECT COUNT(*) total FROM waluty2 WHERE data>='.$min.' AND data <='.$max.' AND kod_waluty="'.$curr.'"'; $result = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); $row = mysql_fetch_array($result); $size = $row['total']; if (!$_GET[page] || $_GET[page] == 0){ $start = 0; } else { $start = $_GET['page']*40; // po 40 na strone } if (!$_GET['page'])$_GET['page'] = 0; //pasek $pasek = '
'; if($_GET[page]!=0) $pasek .= "« poprzednia"; $pasek .=' '; for($i=0; $i<ceil($size/40); $i++) { if($_GET[page]==$i) $pasek.= " ".($i+1).""; else $pasek .= " ".($i+1)." "; }
$pasek .=''; if($_GET[page]<ceil($size/40)-1) $pasek.= "następna »"; $pasek .= ' '; $limit = "LIMIT $start, 40"; $sql = 'SELECT * FROM waluty2 WHERE data>='.$min.' AND data <='.$max.' AND kod_waluty="'.$curr.'" ORDER BY data ASC '.$limit; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($curr && mysql_num_rows($res) == 0) return false; $rows = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $row; } echo '

Znaleziono '.$size.' notowań '.$curr.' w przedziale '.date('d-m-Y', $min).' - '.date('d-m-Y', $max).' Kursy średnie NBP dla '.$rows[0]['przelicznik'].' '.$curr.' w okresie od '.date('d-m-Y', $min).' do '.date('d-m-Y', $max).'

'; echo '
'.$pasek.'
'; echo ""; for($i=0;$i<count($rows);$i++){ echo " "; if ($rows[($i-1)]['kurs_sredni'] != 0){ $percent = ($rows[$i]['kurs_sredni'] * 100) / $rows[($i-1)]['kurs_sredni'] - 100; }if( round($percent,2) == 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) > 0 ){ echo '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) < 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }/* echo ''.(($rows[$i]['kurs_sredni']-$rows[($i-1)]['kurs_sredni']) > 0 ? '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %' : ' '.sprintf('%.2f',$percent).' %').''; */echo ''; } echo "
Data kurs średni zmiana
".date('d-m-Y', $rows[$i]['data'])." ".sprintf('%.4f', $rows[$i]['kurs_sredni'])."
"; echo '
'.$pasek.'
'; return; } if ($date) { #$next_date = $date + 60*60*24; #$other_date = $next_date + 60*60*24; $orgDate = $date; $lastDate = $date - ( 60*60*24 ); $hooliday = false; if( date( 'w', $orgDate ) == 0 ){ //sunday //try monday $date = $orgDate + ( 60*60*24 ); if( $date > mktime( 0,0,0, date('n'), date('j'), date('Y') ) ){ //monday haven't rating, so try last friday $date = $orgDate - ( 60*60*48 ); $lastDate = $date - ( 60*60*24 ); } else { //monday have rating so we need get friday to calculation $lastDate = $date - ( 60*60*72); } //get day to calculate rating $hooliday = true; } elseif( date( 'w', $orgDate ) == 6 ){ //saturday //try monday $date = $orgDate + ( 60*60*48 ); if( $date > mktime( 0,0,0, date('n'), date('j'), date('Y') ) ){ //monday haven't rating, so try last friday $date = $orgDate - ( 60*60*24 ); $lastDate = $date - ( 60*60*24 ); } else { //monday have rating so we need get friday to calculation $lastDate = $date - ( 60*60*72); } $hooliday = true; } if( date( 'w', $orgDate ) == 1 ){ // monday $lastDate = ' or data=' . ( $orgDate - 60*60*72 ); } $sql = 'select data from waluty2 where data >= ' . $date . ' order by data asc limit 0 ,1'; #echo $sql; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if( mysql_num_rows( $res ) > 0 ){ //istnieja kursy dla tej daty bodz jej wiekszej $row = mysql_fetch_assoc($res); if( $row['data'] != $date ){ $hooliday = true; } $date = $row['data']; } $sql = 'select data from waluty2 where data < ' . $date . ' order by data desc limit 0 ,1'; #echo $sql; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); $row = mysql_fetch_assoc($res); $lastDate = $row['data']; $lastDate = ' or data=' . $lastDate; $sql = $sql = 'select distinct data from waluty2 where data='.$date.' '.$lastDate.' order by data desc'; #echo $sql; }else{ $sql = 'select distinct data from waluty2 order by data desc limit 0, 2'; } $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($res === false) return; $row = mysql_fetch_assoc($res); $last_date = $row['data']; $row = mysql_fetch_assoc($res); $prev_date = ($row !== false ? $row['data'] : 0); $sql = 'select * from waluty2 where data = \''.intval($last_date).'\''; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($date && mysql_num_rows($res) == 0) return false; if ($res === false) return; $rows = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) $rows[$row['kod_waluty']] = $row; if ($prev_date > 0) { $sql = 'select * from waluty2 where data = \''.intval($prev_date).'\''; $res = mysql_query($sql, $GLOBALS['conid']); if ($res === false) return; while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $rows[$row['kod_waluty']]['poprzedni_kurs_sredni'] = $row['kurs_sredni']; } } if( $hooliday === true ) echo "

Brak kursów z ".date('d-m-Y', $orgDate)." w naszej bazie

Prawdopodobnie był to weekend lub święto. Zostało wybrane automatycznie kolejne notowanie.
"; if (!empty($date)) {$graphtime = $date;}else{ $graphtime = time();} $hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); if (!$hasgraph) { $graphtime -= 60*60*24; $hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); } if (!$hasgraph) { $graphtime -= 60*60*24; $hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); } if (!$hasgraph) { $graphtime -= 60*60*24; $hasgraph = file_exists(GRAPH_DIR2.'/'.$currency.'_'.date('Ymd', $graphtime).'.jpg'); } $keys = array_keys($rows); if ($hasgraph) { echo ''; } echo ' '; echo ''; echo ' '; echo ' '; for ($i = 0; $i < count($keys); $i++) { $row =& $rows[$keys[$i]]; if (is_array($wybor) && array_search($keys[$i], $wybor) === false) continue; if( $row['kod_waluty'] ){ echo ' '; if ($hasgraph) echo ''; else echo ''.$row['przelicznik'].' '.$row['kod_waluty'].''; echo ''.iconv( 'iso-8859-2', 'utf-8', $row['nazwa_waluty'] ).''; if ($row['poprzedni_kurs_sredni'] != 0){ $percent = ($row['kurs_sredni'] * 100) / $row['poprzedni_kurs_sredni'] - 100; } echo ''.sprintf('%.4f', $row['kurs_sredni']).''; echo '';if( round($percent,2) == 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) > 0 ){ echo '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }if( round($percent,2) < 0 ){ echo ''.sprintf('%.2f',$percent).' %'; }/* .(($row['kurs_sredni']-$row['poprzedni_kurs_sredni']) > 0 ? '+'.sprintf('%.2f',$percent).' %' : ' '.sprintf('%.2f',$percent).' %').''; */ echo ''; } } if ($hasgraph) { #echo ' '; echo ' '; } #echo ' '; echo '
Tabela A kursów średnich walut obcych według NBP
Kursy walut z dnia '.date('d-m-Y', $last_date).' kod waluty nazwa waluty kurs średni zmiana '.$row['przelicznik'].' '.$row['kod_waluty'].'
'; } function literalMonth($month){ switch ($month){ case 1: return 'styczeń'; break; case 2: return 'luty'; break; case 3: return 'marzec'; break; case 4: return 'kwiecień'; break; case 5: return 'maj'; break; case 6: return 'czerwiec'; break; case 7: return 'lipiec'; break; case 8: return 'sierpień'; break; case 9: return 'wrzesień'; break; case 10: return 'pażdziernik'; break; case 11: return 'listopad'; break; case 12: return 'grudzień'; break; } } ?>

Archiwum walut

- -
if ($_POST['c_action'] == 'searchTable'){ echo '
'; $last_date = mktime(0,0,0,$_POST['c_month'],$_POST['c_day'],$_POST['c_year']); //require 'scripts/waluty/waluty.php'; if ($_POST['c_type'] == 'ks'){ if(get_Table(0,0,$last_date) === false){ echo '

Brak kursów w bazie z dnia '.date('d-m-Y', $last_date).'.

Spróbuj ponownie z inną datą notowania.
'; } } elseif($_POST['c_type'] == 'sr'){ if(get_Table2(0,0,$last_date) === false){ echo '

Brak kursów w bazie z dnia '.date('d-m-Y', $last_date).'.

Spróbuj ponownie z inną datą notowania.
'; } } echo ' '; }?>

Szukaj w archiwum wybranej waluty

- -
- -
$max = mktime(0,0,0,$_POST['max_month'],$_POST['max_day'],$_POST['max_year']); //require_once 'scripts/waluty/waluty.php'; echo '
'; if ($_GET['min']) $min = $_GET['min']; if ($_GET['max']) $max = $_GET['max']; if ($_GET['curr']) $_POST['curr'] = $_GET['curr']; if ($_GET['c_type']) $_POST['c_type'] = $_GET['c_type']; if ($_POST['c_type'] == 'ks'){ if(get_Table(0,0,0,$_POST['curr'], $min, $max) === false){ echo '

Brak kursów w bazie z przedziału '.date('d-m-Y', $min).' - '.date('d-m-Y', $max).'

Spróbuj ponownie w innym przedziale czasowym.
'; } } elseif($_POST['c_type'] == 'sr'){ if(get_Table2(0,0,0,$_POST['curr'], $min, $max) === false){ echo '

Brak kursów w bazie z przedziału '.date('d-m-Y', $min).' - '.date('d-m-Y', $max).'

Spróbuj ponownie w innym przedziale czasowym.
'; } } echo ' '; } mysql_close( $GLOBALS['conid'] ); ?>

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ